De tijd verschuift

Iedere zomer leggen onze sterrenbroeders- en zusters prachtige patronen neer in de akkervelden. Wij noemen ze graan- of gewascirkels. Vooral in Zuid-Engeland verschijnen de prachtigste vormen. In augustus 2004 verscheen bij Silbury Hill in Wiltshire tijdens twee opeenvolgende nachten een magnifieke graancirkelformatie die inmiddels verschillende duidingen heeft gekregen. Vanwege het G-symbool uit Midden-Amerika dat erin voorkomt wordt de immens grote gewascirkel de Maya-formatie genoemd. Het patroon verwijst dan ook naar de Maya-kalender en daarmee naar de tijd, in het bijzonder naar de verschuiving van de tijd en het jaar 2012. De tijd lijkt steeds sneller te gaan. Maar omdat tijd een creatie van onze geest is, hoeven we ons volgens kunstenaar Janosh geen zorgen te maken. We hebben nog tijd genoeg.

Autisme: een kwestie van hooggevoeligheid

Karin: ‘Als klein kind beleefde ik in sommige opzichten het leven als zwaar. Ik voelde mij soms bedrukt en onveilig in een bepaalde omgeving. De mensen, de geluiden, en alle zintuiglijke indrukken kwamen sterk binnen en veroorzaakte chaos in mijn hoofd.’

Wally Wojtowicz, jr.: ‘Nu kijk ik naar mensen, omdat ik hun hulp nodig heb om te kunnen leven en hun gezelschap waardeer. Ik kan nu onze wereld zien, de werkelijkheid die we beiden gemeen hebben. In onze wereld ben ik de gelukkigste. In mijn wereld was ik de eenzaamste. In jullie wereld was ik de meest angstige.’

Negen hellen en dertien hemelen

Van de Azteken is bekend dat zij rekenden met zogeheten kalenderronden van 52 jaar. Er vonden vroeger na zo’n periode rituelen plaats om een nieuwe kalenderronde in te luiden. Verder spraken de Azteken van negen hellen en dertien hemelen. Daarbij duurt een hel of een hemel precies 52 jaar. Ik ben gaan rekenen aan die hellen en hemelen en daarbij ontdekte ik iets merkwaardigs. De klassieke Maya-beschaving valt samen met een periode in de geschiedenis die als negen hellen getypeerd kan worden. Deze periode duurde in onze tijdrekening van 375 tot 843. Ik had eerder verwacht dat de klassieke Maya-beschaving tijdens dertien hemelen tot stand was gekomen.

De betovering van marionettenspel

Waar is in onze cultuur het onbewuste te vinden? Wij kennen wel een dieptepsychologie, maar die wordt niet aan onze universiteiten gedoceerd. Wij kennen kerken waarin nauwelijks heidense voorstellingen zijn te vinden. Ooit kenden we goden zoals Wodan, de god van de inspiratie en de woede, Donar, de god van de donder, en Freyr, de god van de vruchtbaarheid. Maar ze zijn uit ons bewustzijn verdwenen. Hun verhalen worden niet meer verteld. Als er bijvoorbeeld in Laos in Nigeria een Museum of Mankind zou staan met een aparte tentoonstellingsruimte voor de westerse cultuur zou die ruimte wel eens opvallend leeg kunnen zijn. Want wat zou een conservator daar neer moeten zetten? En welke uitleg zou hij daarbij moeten geven? Wij leven hier in een kunstmatige, ontwortelde wereld zonder verbinding met die krachten die in inheemse culturen via beeldende kunst, dans en muziek vereerd worden.

EEN NIEUWE VISIE OP DE HERSENEN

Sinds enige tijd werk ik aan een nieuwe visie op onze hersenen. Eind november 2008 ging ik mij onder meer via internet verdiepen in de relatie tussen de linker- en de rechterhersenhelft en ontdekte ik vrij spoedig hoe prachtig alles in elkaar is gezet. Via de linkerhersenhelft zijn we afgestemd op onze cultuur en op de familie waarbinnen we geboren worden. Via de rechterhersenhelft zijn we afgestemd op de Bron waaruit de kosmos en al het leven voortkomt. De linkerhersenhelft spiegelt ons voor dat alles in het kader van lineaire tijd, van verleden, heden en toekomst plaatsvindt. De rechterhersenhelft weet juist helemaal niets van tijd en leeft in het hier en nu. In zekere zin zijn we links mens en rechts God. En dat allemaal in één hersenpan!!!

Een hele reeks boeken

Al het gedoe dat in De Da Vinci code centraal staat, draait uiteindelijk om een code in ons DNA die de Graalcode genoemd wordt. De kinderen van Jezus en Maria Magdalena droegen deze code onvervormd en hun afstammelingen zouden langs quantumfysische weg de mensheid in de richting van bevrijding kunnen sturen. Dat moest natuurlijk voorkomen worden. Maar dat lukte niet. Sara, de oudste dochter, genoot tijdens haar leven bescherming van de Romeinse bezetter. Ze kreeg veel kinderen en de Graalcode kwam ook in het Franse koningshuis terecht. Dat vond ik wel een mooi verhaal en daarom heb ik het aangepast in een sprookje dat ik in de zomer van 2013 heb geschreven.

Kwantumfysica en bewustzijn

Als theoretisch natuurkundige weet ik wat er met de kwantumfysica aan de hand is. Het is inderdaad een vreemde theorie, omdat de kwantumfysica enkel een wereld van formules is die ons geen beeld van de atomaire werkelijkheid geeft. Wat gaat er schuil achter die formules? Vaak wordt beweerd dat bewustzijn noodzakelijk is om te begrijpen hoe een meting in de kwantumfysica tot stand komt. Maar heeft meetapparatuur dan bewustzijn? In kleine kring is bekend dat de kwantumfysica onvolledig is en enkel een eendimensionale doorsnede van een veel grotere werkelijkheid beschrijft. En het zou daarbij best mogelijk zijn dat datgene wat ontbreekt aan de kwantumfysica inderdaad bewustzijn is.

Het tijdperk van de Waterman is aangebroken!

Ruim veertig jaar hebben we erop moeten wachten. Maar eindelijk is het zover. Het tijdperk van de Waterman is begonnen! De musical Hair ging na een korte valse start op 29 april 1968 opnieuw in première in het Biltmore Theater in New York. In het lied Aquarius werd de dageraad van het tijdperk van de Waterman als volgt bezongen:

When the moon is in the Seventh House and Jupiter aligns with Mars

Then peace will guide the planets and love will steer the stars  

This is the dawning of the age of Aquarius 

The age of Aquarius! Aquarius! Aquarius!

De wederopstanding van de Maya’s

De oorspronkelijke religie van de Maya’s is intiem met de ver­bouwing van maïs verbonden. Volgens de scheppingsmythe van de Maya’s is de mens uit witte en gele maïskolven voortgeko­men. Zijn vlees en bloed werden door de Schepper en Vormge­ver gemaakt uit het deeg van de gele en witte maïs. Uit de krachtige drank van de maïs werden onze spieren gevormd. De mens is van maïs. Tikaweex, ‘gezaaide maïsplant’, is in de taal van de Maya’s het woord voor mens. Het verbouwen van maïs is ook met talrijke rituelen omgeven. Het vormt een gewijde handeling die de mens keer op keer herinnert aan zijn godde­lijke oorsprong.

Kanttekeningen bij de diagnose autisme

Autisme betekent dat er een stoornis in de hersenen zit. De prikkel- en informatieverwerking is verstoord waardoor iemand met autisme moeilijkheden ondervindt op het gebied van communicatie, sociale interactie en verbeeldend vermogen. Dat is het beeld dat algemeen geschetst wordt en ook door de Nederlandse Vereniging voor Autisme wordt gehanteerd. Mensen met autisme zouden volgens deze vereniging leven in een wereld die ze niet begrijpen. Maar als ouder van een dochter met PDD-NOS, een ontwikkelingsstoornis binnen het autismespectrum, vraag ik mij af of dit beeld wel klopt. Want dat is maar één bepaalde manier om naar autisme te kijken. In ieder geval vind ik het niet gewenst om een kind een stoornis aan te praten als die niet gelokaliseerd en ook niet nader gespecificeerd kan worden. Want dat is de betekenis van PDD-NOS: een diep doordringende stoornis in de ontwikkeling (Pervasive Development Disorder) die niet nader gespecificeerd kan worden (Not Otherwise Specified).