Onze overgang naar multidimensionaliteit

In april 2010 heb ik een workshop voor Judith Moore georganiseerd die gebaseerd was op mijn vermoeden dat de Kabbala onmogelijk kon kloppen. Blijkbaar had ik wel enigszins gelijk gehad. Want voorafgaande aan die workshop gaf Enak-Kee-Na, een innerlijke gids van Judith, aan haar door dat de gevallen engelen meesters van wiskunde en manipulatie van bewustzijn waren geweest en de kabbalistische Levensboom gereduceerd hadden tot tien sefirot, tien kwaliteiten of emanaties van het goddelijke. Hierop had ik natuurlijk niet gerekend, maar het sprak mij wel aan. Tegelijkertijd wist ik dat die manipulatie niet tot de Kabbala beperkt was. Ik wist dat Enak-Kee-Na in de vorige eeuw tijdens zijn leven op aarde een natuurwetenschapper was geweest die een holografisch model van het universum had gekoesterd.

Vanuit dat perspectief kon de manipulatie van de Levensboom onmogelijk een exclusieve aangelegenheid van de joodse traditie zijn geweest. Er moesten buiten de Kabbala meer structuren zijn die te kampen hadden met een beperking via het getal tien. Te denken viel aan ons decimale rekenstelsel gebaseerd op negen cijfers en de nul. Ook zouden de tien veldvergelijkingen uit de algemene relativiteitstheorie wel eens het resultaat kunnen zijn van een beperkte visie op ruimte en tijd die heel vruchtbaar was gebleken om zwaartekracht te beschrijven, maar toch niet in staat was de bewegingen in het universum te vatten.

Een probleem was dat ik door meer inzicht toch niet de manipulatie ongedaan kon maken. De Levensboom is een symbool voor ons DNA en daar dient de bevrijding naar hogere niveaus van bewustzijn in te zetten. Vandaar dat ik mijn toevlucht heb genomen tot de lagen DNA die de kosmische intelligentie Kryon jaren terug heeft onderscheiden. Hij werkte met een numerologie van twaalf lagen DNA waaraan Hebreeuwse namen waren toegekend. Die namen waren te  vinden in The Divine Names van Dr. J.J. Hurtak. Het ging om Godsnamen, maar de vertaling die Kryon daarvan maakte kwam niet altijd overeen met de betekenis die Hurtak hanteerde. De eerste DNA-laag heet Keter Etz Chayim en verwijst naar de dubbele helix die we uit de biologie kennen. Etz Chayim betekent Levensboom en Keter betekent binnen de Kabbala de eerste en hoogste sefira van de Levensboom, de Kroon.

Pas onlangs viel het mij op dat de tweede DNA-laag, die voor onze levenslessen staat, in het Hebreeuws Torah E’ser Sphirot is genoemd. De Thora zijn de vijf boeken van Mozes, ook wel de Wet genoemd.  E’ser Sphirot betekent ‘tien sefirot.’ Bij de tweede laag zitten we dus al volop in de wereld van de tien sefirot. Kryon merkt over die laag op dat die de goddelijke blauwdruk bevat van de wet van dualiteit. Zonder die dualiteit zijn er geen levenslessen. Het is ook de emotionele laag die volop actief is, waarbij emoties direct op onze lichamelijke toestand  inwerken.

Er lijkt mij weinig mis met deze laag. Als de verhalen in de Thora ons geleerd hebben met dualiteit om te gaan, dan hebben de gevallen engelen er alleen voor gezorgd dat die lessen pijnlijker en harder waren dan de bedoeling was. De gevallen engelen komen zelf in Genesis 6:4 voor waar ze doorgaans reuzen worden genoemd en niet zoals in mijn Engelse versie van de Thora de Nefilim wat letterlijk ‘de gevallenen’ betekent. Na deze passage komt in Genesis de zondvloed en dat wordt ook door Enak-Kee-Na beaamd. De manipulatie stamt uit een tijd vóór de zondvloed die hij met de ondergang van Atlantis in verband brengt.

Elia en de wagen van vuur. Door Giuseppe Angeli.

Spannend wordt het voor mij bij de derde laag. Judith heeft de twaalfde sefira die in de Kabbala ontbreekt onder meer met de Merkaba of Merkava in verband gebracht. Dat is ‘de wagen’  waarmee de profeet Elia ten hemel voer. Die wagen komt voor in de Godsnaam die bij de derde laag DNA hoort. Want die luidt Netzach Merkava Eliyahu. Netzach betekent overwinning en Eliyahu verwijst naar de profeet. Diens hemelvaart wordt ook wel ascensie genoemd en zo staat de derde laag voor ascensie en activering. Daarmee zouden we de wereld van dualiteit achter ons laten.

Elia verdween bij zijn ascensie voor zijn opvolger Elisha uit zicht. Nu is het de bedoeling dat we weliswaar ascensie ervaren, maar toch op aarde blijven. Kryon definieert ascensie als de overgang naar multidimensionaliteit. Het zou de beslissende stap zijn die het onderscheid betekent tussen iemand die in de dualiteit verkeert en iemand die daarbovenuit is gestegen: ‘We hebben ascensie vele malen gedefinieerd. Het is niet het “verdwijnen” van de aarde zoals Elia deed. In plaats daarvan is het blijven op de planeet op een hoger frequentieniveau en het helpen van de planeet om vrede te creëren. Velen hebben deze status bereikt en verkeren te midden van jullie, terwijl zij innerlijk in evenwicht zijn en vol van vreugde.’

Blijkbaar hebben de halfgoden die ascensie bij ons willen verhinderen en hebben zij de gevallen engelen opdracht gegeven ons werkzame DNA te reduceren tot die E’ser Sphirot. Dat is goed gelukt, omdat er in de Kabbala een sterke tendens bestaat om binnen het schema van de tien sefirot te blijven. Dat sluit niet uit dat hogere functies van ons DNA toch benoemd zijn binnen dat schema, maar omdat dat toch als een te krap zittend jasje werd ervaren bestaat er een elfde sefira die bij Judith de sefira van oneindige wijsheid heet. Dat is de sefira die volgens Enak-Kee-Na de weg opent naar oneindig bewustzijn.

Verder moeten we in de gaten houden dat de derde laag DNA niet de enige laag is die voor ascensie verantwoordelijk is. Volgens het verslag in de bijbel zag Elisha dat de merkava bij Elia door drie paarden omhoog werd getrokken. Dat is tenminste wat Elisha zag. Kryon heeft verschillende interpretaties aan die drie paarden gegeven. Een van die interpretaties luidt dat het bij die drie paarden om de derde, de zesde en de twaalfde laag DNA gaat. De zesde laag wordt door Kryon als het Hogere Zelf opgevat, terwijl de twaalfde laag de welwillende levenskrachtenergie van God in onszelf betekent.

In The New Human uit 2017 heeft Kryon bij de drie paarden verwezen naar drie onderdelen van ons brein: de pijnappelklier (intuïtie van de schepper), onze hersenen (overleving) en het hart (mededogen). Hiermee heeft Kryon de pijnappelklier de status van een tweede brein gegeven naast het hart als derde brein: ‘Veel van wat jullie als creatief en/of spiritueel beschouwen met inbegrip van channeling is afkomstig van de verbinding van de pijnappelklier. Dit omvat jullie intuïtief deel dat meegroeit met jullie spirituele evolutie. Dit is het deel van jullie bewustzijn dat verbonden is met wat jullie je Hogere Zelf noemen. Jullie kunnen het noemen wat jullie willen, maar het is de verbinding van de creatieve Bron met de hersenen.’

Stertetraëder.

In De dertien tonen van de schepping heb ik een heel hoofdstuk aan de Merkaba gewijd. Ik wist dat die vaak wordt voorgesteld als een stertetraëder, als de wederzijdse doordringing van twee tetraëders. Als we de Merkaba zouden kunnen zien, dan zouden we begrijpen dat alle vormen door zes deelbaar zouden zijn. Daar zou een reden voor zijn, maar die had Kryon niet uitgelegd in Alchemy of The Human Spirit. Het is aan ons om zelf op onderzoek uit te gaan. Inmiddels beweert Kryon dat alles deelbaar is door vier. Dat betekent in combinatie met de eerdere bewering dat alle vormen deelbaar zijn door twaalf. En dan hebben we met ons tientallig rekenstelsel inderdaad een probleem. We hadden zoals bij de klok voor een twaalftallig stelsel moeten kiezen. 

Vandaar dat Kryon begonnen is met hulp van Lee Carroll en Monika Muranyi via internet geleide meditaties aan te bieden om ons vertrouwd te maken met een wereld die we nog niet kennen. Die meditaties heten de Cirkel van Twaalf. Hierover heeft Kryon in augustus 2020 opgemerkt: ‘Wanneer jullie in de vieren terecht komen, zullen jullie de fysica van bewustzijn vinden, alle formules die jullie kunnen begrijpen en willen begrijpen met betrekking tot de controle van multidimensionale dingen. Wat jullie al zo lang wilden is daar allemaal te vinden. Stel je genezing voor zonder geneesmiddelen. Stel je genezing voor met enkel de formules van bewustzijn. Daar gaan we naar toe. De twaalf is een metafoor voor het zijn in de structuur van vier. Het is de soep of de manier waarop het universum werkt. Het is het samenvloeien van de structuur van alle dingen die bestaan met inbegrip van de formules van bewustzijn, de genezing van twaalf, de Cirkel van Twaalf.’

Hier beschrijft Kryon inderdaad een wereld die we met de Kabbala of met de wetenschap nog niet hebben betreden. En in die wereld speelt de Merkaba een sleutelrol: ‘De Twaalf betekent dat je begint met het gebruik van de formules van de grootsheid van bewustzijn die je hebt en deze dan toepast op jezelf. Maar bedenk dat je in je ziel stapt, je bent een partner met spirit, je stapt in je ziel, je doet dat niet in je eentje. Plotseling ga je hand in hand met wat de schepper jou, als multidimensionale persoon die je bent, geschonken heeft. Dat is wat het geheim zal zijn. Je gaat de macht van jouw Merkaba gebruiken, de ziele-energie die je hebt. Dat is evolutie… Dit is een opwindende tijd, lieve mensen, het gaat om de volgende fase van de mensheid. Het is niet afgezonderd en beperkt tot de Cirkel van Twaalf bij Kryon, het gaat overal blootgelegd worden, het werken met de energie van de ziel, het werken met de multidimensionale delen van jullie eigen DNA. Welkom tot de multidimensionale mens, de Nieuwe Mens. Daar gaan we straks heen.’

Voor mij is van belang dat als er iets aan de Kabbala ontbreekt, het overal ontbreekt. Dat is een van de kenmerken van een holografisch universum. En dat wordt hier door Kryon bevestigd. Bij de twaalfde sefira heeft Judith enkel een paar karakteriseringen gegeven zonder uitleg: Davidster, Merkaba, Kabbala, Levensboom, blauwdruk voor de architectuur van onze werkelijkheid. De Merkaba blijkt nu de ziele-energie te zijn die we nog niet kennen. Dat zou betekenen dat de twaalfde sefira inderdaad iets nieuws aan ons leven toevoegt. De twaalfde sefira is een sprong in het onbekende, we zouden multidimensionaal worden. In dat verband verwijst Kryon af en toe naar het 24e paar chromosomen dat onder een microscoop niet zichtbaar is, maar wel zou bestaan. Het zou het kwantumpaar zijn dat maakt dat we geschapen zijn naar het beeld van God.

Onlangs luisterde ik naar een audiofile van 25 juni 2022 met een boodschap van Kryon die als volgt eindigde: ‘Het 24e paar chromosomen wordt de leraar… Laat liefde jou onderwijzen hoe op een Nieuwe Aarde te wandelen. Ontspan je, haal adem en weet dat je God bent.’ Vervolgens trok ik voor de tweede keer achtereen de eenhoornkaart met daarop een afbeelding van het vliegende paard Pegasus. De boodschap erbij luidde: ‘Open je hart naar liefde en vreugde.’ Liefde kunnen we vinden in ons hart, maar vreugde is een tikkeltje lastiger, omdat we daarbij de derde laag DNA van ascensie en activering nodig hebben. Kryon is ven mening dat de vreugde van het innerlijke kind voor iedereen toegankelijk is en niet afhankelijk is van de ervaringen die wij als kind hebben opgedaan: ‘Een echte ervaring van het innerlijke kind doet het hart smelten en schept een licht waar geen duisternis of haat kan bestaan… Creëer welk kind je ook wilt zijn, maar ga er dan voor en baad je in het lachen en giechelen van een ruimte zonder zorgen en drama. Voel je hart en je leven lichter worden terwijl je dat doet, want vergeet niet dat er altijd zonneschijn is boven de wolken, waar het kind is en waar je vrij bent om in het gras te ravotten met de schepper – iets wat je eonen lang hebt gedaan.’

Herbert van Erkelens

21 december 2022

Reacties

Eén reactie op “Onze overgang naar multidimensionaliteit”

 1. Maigret avatar
  Maigret

  Een echte ervaring van het innerlijke kind enz….
  Ik was het even kwijt geraakt…
  Soms vergeten we dat we dit mogen beleven.
  Al de ellende in de wereld, houd ons er te vaak van weg…
  Ik ga dit stukje tekst bij me dragen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *