Nieuwe numerologie

Het valt niet mee om een nieuwe numerologie uit te werken. De bestaande numerologie is uit Tibet afkomstig en ik kan nergens een originele bron vinden. Ik heb weinig aan de betekenissen van de getallen 1 tot en met 9, als ik wil weten wat er voorbij 10 valt te verwachten. Daarom heb ik zelf een invulling gegeven aan de getallen 11, 12 en 13. Eerder heb ik dat in De dertien tonen van de schepping gedaan aan de hand van de Tzolk’in, de rituele Maya-kalender. Maar nu heb ik trefwoorden gevonden die mij straks gaan helpen te beschrijven wat er aan de huidige natuurkunde ontbreekt.

Mijn zoektocht is jaren geleden begonnen bij het getal vijf. Dieptepsychologe Marie-Louise von Franz had in Zahl und Zeit laten zien dat de getallen een tot en met vier voor de dieptepsychologie en de natuurkunde een gemeenschappelijke taal vormden. Dat bleek later te maken te hebben met de kwantumfysica. Theoretisch fysicus Wolfgang Pauli ervoer tijdens een dialoog met het onbewuste dat het vierde in zijn leven ontbrak. Een Chinese dame schonk hem het vierde in de vorm van een ring die voor het tijdloze en het ondeelbare stond. Met die ring, die wiskundig gesproken het hart van de kwantumfysica vormde, kon hij zich uit het keurslijf van de lineaire tijd van verleden, heden en toekomst bevrijden.

Maar wat betekent dan vijf? Die vraag was te moeilijk voor Von Franz. Pas in 1993 begon experimenteel fysicus en Nobelprijswinnaar Karl Alex Müller aan een beantwoording van die vraag. Vijf had te maken met het pentagram en daarin zat de gulden snede verborgen. Toen ik dat naging, zag ik al snel dat 5 een van de Fibonacci-getallen was. Dat is een reeks van getallen waarbij iedere term de som is van de twee voorafgaande. Als je met de twee getallen 1 en 1 begint, krijg je de reeks: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 etc. De verhouding van twee opeenvolgende Fibonaccigetallen tendeert naar de gulden snede.

 

Het twaalfspakige wiel van leven en wijsheid.

Pastel van Ines Ligthart Schenk.

 

Volgens de getallenfilosofie van Von Franz zou bij het getal vijf een nieuw niveau van bewustzijn moeten horen. Dat niveau wordt de vijfde dimensie genoemd en blijkt samen te hangen met een symbool dat ik in het jaar 2001 leerde kennen uit Afgezant van het Licht van vredestroubadour James Twyman. Bij hem ging het om een twaalfspakig wiel dat in zijn dromen verschenen was. In het midden van het wiel zat een leermeester die hem uitlegde: ‘Vanaf dit wiel wordt de energie van goddelijk licht, of de vrede, verbreid door tijd en ruimte.’ Twyman sprak later over de energie van twaalf rondom één.

Het ging mis met mij toen ik vanaf 3 maart 2003 een internetcursus van Twyman rond het twaalfspakig wiel ging volgen. De cursus heette The Art of Spiritual Peacemaking en bestond uit 33 lessen van 999 woorden. Het zou de geheime leer van Jezus zijn. Het gekke was dat het na afloop van de cursus niet goed met mij ging. In de nacht kreeg ik steeds meer last van pijn in mijn borst en ik vroeg om die reden om een droom. Half juni 2003 droomde ik dat Jung enige symboliek in een voorportaal van een Jung-instituut had aangebracht. ‘Ik ga op onderzoek uit. Ik vermoed dat een bepaalde wiskundige operatie – een verschuiving – de ontbrekende schakel is. Ik word afgeleid door mensen die mij uit het pand wegleiden.’

Blijkbaar was de cursus te spiritueel voor mij. Ik moest terugkeren naar de dieptepsychologie en op zoek gaan naar een ontbrekende schakel. Na de droom ben ik de psychologische betekenis van de eerste dertien getallen gaan uitzoeken. Het lastigste was dit bij het getal elf. Guido Jonkers, een vriend van mij, raadde mij in 2005 aan om naar de boodschappen te kijken die een engel, genaamd Kryon, via Lee Carroll aan de mensheid doorgaf. Elf bleek als meestergetal voor verlichting te staan. Het zou de ontbrekende schakel kunnen zijn.

In die tijd was Kryon bezig om over een periode van jaren de betekenis van twaalf lagen DNA te openbaren. Het ging daarbij om pure esoterie en een numerologie van kosmisch bewustzijn. In 2010 verscheen het boek The Twelve Layers of DNA dat onder meer gebruikt kan worden om aan getallen die in de traditionele numerologie buiten de boot vallen enige betekenis te hechten. Tien betekent numerologisch één en staat voor een nieuw begin. Het gaat bij laag 10 om de erkenning dat God in jezelf is te vinden.

Kryon verbindt elf in het Hebreeuws met Chochma Micha Halelu wat hij vertaalt als de wijsheid van het goddelijk vrouwelijke. Daarbij merkt hij op: ‘Laag 11 (…) is in feite de machtigste kracht in het heelal, want zij vertegenwoordigt het mededogen van heel de mensheid. Het is de goddelijke vrouwelijke energie en is voor alle geslachten. Het vertegenwoordigt “moeder” in jullie allen, maar niet zomaar moeder, maar een goddelijke meedogende moeder.’

Laag 12 verwijst naar El Shadai, naar de Almachtige in onszelf. Deze laag is de levenskracht van God in ieder mens. Die levenskracht zou welwillend zijn. Als we levenskrachtenergie willen vatten, moeten we tot dit punt doordringen. Maar er is volgens Kryon een zekere rijpheid nodig om die welwillende energie te aanvaarden en in jezelf te ervaren.

Over laag 13 spreekt Kryon niet, maar een innerlijke gids van het medium Judith Moore heeft rond de zomerzonnewende van 2013 doorgegeven dat de dertiende streng DNA een verborgen en sluimerende DNA-code is die door kosmische krachten tot leven gewekt kan worden: ‘Daarbij wordt de Jakobsladder geopend, het visioen dat de sleutel was om de dimensies te overstijgen. De Jakobsladder was een visioen van de sluimerende, genetische God-code, de ladder naar de hemel, de ultieme weg naar genade.’

Hiermee kan ik in principe de problemen tot een oplossing brengen waarop Von Franz was gestuit. De vijfde dimensie wordt opgevat als de dimensie van onvoorwaardelijke liefde en mededogen. Het is de dimensie van het Christusbewustzijn. Die dimensie is vanuit de Jungiaanse psychologie niet te vatten, omdat God bij Jung ambivalent is. God kent een duistere keerzijde. Dus als God een zoon heeft die de belichaming van liefde is, dan moet hij ook een zoon hebben die het tegendeel uitdrukt: de Antichrist. En dat leek door de gebeurtenissen in en rond de Tweede Wereldoorlog te worden bevestigd.

Maar nu leven we in het tijdperk van de Waterman. We zijn wijzer geworden. Velen van ons hebben mededogen ontdekt en hebben oordeel achter zich gelaten. We zijn uitgeraasd. Vandaar dat Judith in augustus 2009 een transmissie in ontvangst kon nemen van een stem die zich de Macht van Eenheid uit de Bron noemde en uitdrukkelijk verklaarde geen schepper te zijn, maar een bewustzijn: ‘Ik ben de Macht van Een, de kracht van Creatie die de kataly­sator is voor spontane gebeurtenissen… Ik ben een bewustzijn en geen schepper. Ik ben een bewustzijn. Ik ben vormeloos uit de alomtegen­woordige kracht. Ik ben voortgekomen uit wat jullie de Geest van God zouden kunnen noemen. Mijn macht is voorbij structuur en vorm.’

Volgens de stem zijn scheppers niet te vertrouwen, omdat zij zich van de Bron hebben losgemaakt. Zij hebben zich uit delen van Creatie ontwikkeld en zijn godheden geworden. Een van hen werd Jehovah genoemd: ‘Jehovah bestaat op vele niveaus in vele universa. Jehovah is een machtige gedachtevorm en een persona (persoonlijkheid). Jehovah heeft oordeel ontwikkeld en naar zijn eigen beeld de godheid geschapen.’

We hoeven bij Jehovah niet direct te denken aan de God uit de bijbel, maar Jung heeft de Here God in Antwoord op Job wel zo geportretteerd dat deze een persoonlijkheid heeft. En als we in de oude Willibrord-vertaling van de bijbel kijken, dan komen we in hoofdstuk 20 van het boek Exodus een God tegen die wraakzuchtig is tegenover hen die Hem haten en goedheid bewijst aan hen die Hem liefhebben. Dan hebben we niet met de Macht van Een te maken, maar met een schepper die persona en oordeel heeft ontwikkeld.

Graanformatie van 12 augustus 2009. Foto: Bert Janssen.

Vier dagen na de opmerkelijke transmissie verscheen er een graancirkel met twaalfvoudige symmetrie bij Wayland’s Smithy Long Barrow in Oxfordshire in de buurt van het Witte Paard van Uffington. Het ontwerp was gebaseerd op de roosvensters van de kathedraal van Chartres. Ik zag er weinig bijzonders aan, maar graancirkelonderzoeker Bert Janssen had een bezoek aan de graancirkel verwerkt in een lezing waarin ook de Maagd van Guadelupe uit Mexico voorkwam. Daarom besloot ik een foto van de graanformatie met nadere gegevens naar Judith te sturen.

Deze krijgt informatie over graancirkels door van Laiolin die zij als haar Hogere Zelf omschrijft. Laiolin merkte op: ‘De trillingen van deze graancirkel vormen frequenties vanuit de Bron. De formules van deze graancirkel zijn de formules van het nieuwe hologram van Creatie.’ Vervolgens kreeg Judith opnieuw contact met de Macht van Een die verklaarde: ‘Ik communiceer via de kracht van Creatie die een stem vormde. Ik ben in staat om naar de schepping toe te communiceren via de essentie van levenskracht. Ik ben de levenskracht die communi­ceert via de heilige geometrie van deze mandala als graancirkel. IK BEN de levenskracht die met jullie een communicatie vormde via deze boodschap en de boodschap in het veld.’

Dit heb ik allemaal netjes uitgewerkt in De spiegel van Magdala waarin het oude godsbeeld nog veel verder wordt ontmaskerd dan ik hier doe. Wat ik pas nu begrijp is wat het impliceert dat de Macht van Een zich als de levenskracht van het universum presenteert. Die levenskracht is welwillend en daarmee komt de Macht van Een in de buurt van de God die Kryon als El Shadai, als de Almachtige typeert. Kryon gebruikt dat woord niet om ons te kleineren, maar om ons bewust te laten worden van de kracht die in onszelf leeft zonder dat we dit weten. Zo merkt hij in The Twelve Layers of DNA op:

‘De waarheid is dat deze planeet de ENIGE schepsels bevat die de Almachtige God in zichzelf hebben en het is DNA-laag 12 genoemd. De schepper is in jullie en jullie weten het niet eens. Jullie DNA-veld schreeuwt het uit en is machtiger dan jullie geloven. Het kan bergen verzetten, aardbevingen tegengaan, vulkaanuitbarstingen stoppen, en een leven toestaan van honderden jaren.’

We hebben blijkbaar nog veel over onszelf te leren. We schijnen een experiment van de kosmos te zijn en we hadden ons met nucleaire middelen kunnen opblazen voordat we hadden ontdekt dat we ook liefde kunnen zijn. Lange tijd hebben we hier in het Westen gedacht dat God liefde en oordeel was. Maar nu blijkt de creatieve bron van het universum liefde en mededogen te zijn. Om dat te ervaren hoeven we alleen maar de stap naar de vijfde dimensie te zetten.

Herbert van Erkelens

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *