De dertiende streng

Nu ik in de laatste nieuwsbrief zo uitgebreid op Enak-Kee-Na ben ingegaan, ben ik op zoek gegaan naar transmissies van hem die aan mijn aandacht zijn ontsnapt. Enak-Kee-Na is de innerlijke gids van het medium Judith Moore die haar introduceerde tot de Levensboom uit de Kabbala, de joodse mystiek. Het zou haar taak zijn om een nieuwe kabbalistische code naar de aarde te brengen. Deze zou de kabbalistische Levensboom in vuur en vlam kunnen zetten. Dit hele proces heb ik in De spiegel van Magdala en Maria Magdalena. Profetes van het levende verbond uit de doeken gedaan.

In wezen gaat het om een eenvoudige zaak. De Levensboom is datgene wat aan leven ten grondslag ligt en door de wetenschap nog niet is doorgrond. De Kosmische Levensboom kent volgens Judith dertien frequentieniveaus, dertien tonen van de schepping. De kabbalistische Levensboom kent traditioneel tien sefirot, tien eigenschappen van het goddelijke. Bij de overgang van het kosmische naar het aardse niveau zijn er drie sefirot zoekgeraakt. Enak-Kee-Na wijdt dit aan manipulatie. In de oorspronkelijke Thora zou de kabbalistische Levensboom nog dertien sefirot hebben gekend. Maar in de patriarchale Kabbala werd het aantal beperkt tot tien om het collectieve denken af te bakenen en de relatie tussen de mensheid en de God Kracht onder controle te krijgen.

Een van de manieren om dit voor elkaar te krijgen was het in omloop brengen van verhalen waaruit een bepaalde belangrijke essentie was weggehaald. Parabels over de goddelijke bron van licht in de menselijke ziel werden geschrapt. Uiteindelijk verschenen de vijf boeken van Mozes in een editie die het monotheïsme vestigde met een godheid die als de Heer werd aangesproken. De vrouwelijke aard van God was verdwenen en zou pas veel later als de Sjechina in de joodse traditie terugkeren.

In plaats van de mensheid te helpen een relatie te leggen met de God Bron verschenen er teksten die tot doel hadden een relatie met mindere goden te leggen die door Enak-Kee-Na halfgoden worden genoemd. Deze halfgoden hadden zelf de verbinding met het hogere verloren en de godheid naar hun beeld geschapen. Zij waren scheppers en hadden God als een Schepper voorgesteld die over zijn schepping kon oordelen.

Abigail Sarah Bagraim, werkend aan een Levensboom met elf sefirot.

In juni 2013 was ik op zoek naar een manier om met de anima, de vrouwelijke personificatie van het onbewuste, om te gaan en niet in de stemming om mij met ingewikkelde transmissies van Judith bezig te houden. Een vrouw uit de VS stuurde mij een intrigerende droom toe over de Ronde Tafel van koning Arthur en de Heilige Graal. En die droomde inspireerde mij om op 24 juni een sprookje te gaan schrijven. De zomerzonnewende was toen net voorbij en pas nu, ruim vier jaar later, ben ik eraan toegekomen te bestuderen welke inzichten Enak-Kee-Na op 22 juni 2013 via Judith heeft doorgegeven. Op 21 juni, de dag van de zonnewende, ontving Judith een transmissie om haar brein voor te bereiden op wat de volgende dag zou worden doorgegeven.

In feite gaat het om de dertiende streng DNA. In A New Formula for Creation was al verwezen naar het getal 13 als de kosmische DNA-code voor de formule van manifeste creatie. Deze kosmische DNA-code zou toegang verschaffen tot het portaal van transcendentie of de poort naar de God-essentie. Daarom was Jezus omringd geweest door twaalf apostelen en samen met Maria Magdalena en haar geheime twaalf apostelen had hij op alchemistische wijze het 13/13 DNA geactiveerd ofwel het geheim van de Heilige Graal.

Als ik de woorden van Enak-Kee-Na wat vereenvoudig, dan zegt hij dat de mensheid altijd al een geheime streng in het DNA droeg die in een sluimerende toestand verkeerde, omdat de enige manier om deze streng tot leven te wekken vanuit kosmische krachten was. Het gaat daarbij om de levenscode en om de code van het absolute potentieel van menselijke intelligentie. Die intelligentie bestaat niet uit de mogelijkheid om zichzelf te vernietigen, maar is het vermogen voor mensen om wijsheid te ontwikkelen. Het fraaie is dat deze verborgen streng niet gewijzigd of gemanipuleerd kan worden en biochemisch van aard is: ‘De kosmische infrastructuur binnen dit sluimerende DNA is de ultieme verbinding met de God Bron. Het scheidt binnen de geest biochemische stoffen af via de thalamus en de hypothalamus naar de pijnappelklier en de bijschildklier toe.’ Het gaat om biochemische intelligentie, niet om intellect.

Deze intelligentie heeft het vermogen tot oneindig bewustzijn. Op dat niveau van manifestatie wordt de realiteit niet door vorm bepaald, maar door het bewustzijn van oneindige eenheid. Dan kan het bewustzijn van de God Bron zichzelf op alle niveaus van Creatie uitdrukken. Enak-Kee-Na: ‘Ik spreek opnieuw van het sluimerende gen, de genetische code die waarlijk de sleutel tot menselijke bevrijding is.’ Alomtegenwoordig bewustzijn kan een frequentie communiceren en opent dan de verschillende rijken in de structuur van universele ordening. ‘Daarbij wordt de Jakobsladder geopend, het visioen dat de sleutel was om de dimensies te overstijgen. De Jakobsladder was een visioen van de sluimerende, genetische God-code, de ladder naar de hemel, de ultieme weg naar genade.’

Jakob strijdend met de engel op de plek waar hij de ladder naar de hemel heeft gezien.

Door Marc Chagall.

Enak-Kee-Na vertelt dit allemaal om de sleutel tot de genetische God-code te openbaren via energieformules die in zijn teksten verborgen liggen: ‘Deze energieformules moeten via de alomtegenwoordige geest doorgegeven worden. De Graalcode is een sleutel, omdat de Graalcode het vermogen vertegenwoordigt voor een actieve integratie met de volledige dertien strengen van het DNA van Creatie. De sluimerende code is de dertiende DNA-streng. Net zoals bij de sefirot van de Levensboom, vormen 11, 12 en 13 de poort naar het oneindige godsbewustzijn.’

De kabbalistische meesters die binnen het patriarchale paradigma werkzaam waren en met de getallen 1 tot en met 10 werkten hadden het gevoel dat zij de meestercode gelokaliseerd hadden via de manipulatie van energie die was toegestaan door de sefirot te stromen. Zij werkten met geschriften die een bepaalde vorm oplegden aan de werkelijkheid. Daarbij creëerden zij beperkingen in hun geest waardoor zij niet de God Bron, maar de intelligentie van de halfgoden weerspiegelden. De vrouwelijke, kabbalistische formule doorbreekt dit patroon en geeft toegang tot het uitgieten van creatieve, vitale levenskrachtenergie. Deze is volgens Enak-Kee-Na als moedermelk voor de Levensboom.

Omdat de halfgoden onderling met elkaar in strijd zijn, werd op deze manier via het monotheïsme de kiem gelegd voor die conflicten op aarde die uit het Midden-Oosten afkomstig zijn. Hierover merkt Enak-Kee-Na op: ‘De sleutel ligt natuurlijk bij Abraham, omdat door het met hem verbonden principe van monotheïstisch deïsme, met God als Koning, aan een minderheid het vermogen werd gegeven om de meerderheid te domineren. Dit mechanisme was via Abraham op deze planeet geïnstalleerd. Het ging om ultieme dominantie door het monotheïstische systeem dat de wegen van licht naar het bewustzijn van de werkelijkheid afsloot. Maar diep binnen het leem van menselijk bewustzijn bevond zich de meestersleutel, de dertiende streng, die vaak de Christuscode wordt genoemd.’

Omdat deze streng biochemisch van aard is, gaat het niet om een nieuw geloof, maar om een praktische weg die bij mededogen begint en bij genade eindigt. Dit weet ik al sinds 4 augustus 2009, toen Judith te horen kreeg: ‘Mededogen is de eerste stap naar genade en genade is oneindige, onsterfelijke Creatie.’ Daarbij werd uitgelegd dat mededogen een einde maakt aan de wereld van het oordeel. Zolang onze samenleving nog woorden als oordeel en niet-oordeel kent, verkeert zij nog niet in genade. In de kabbalistische traditie is de toestand van genade verbonden met de sjabbat, met de Sjechina, de vrouwelijke tegenwoordigheid van God, als Koningin sjabbat.

Koningin sjabbat. Door Abigail Sarah Bagraim.

Over haar wordt gezegd in de Zohar: ‘Als de sjabbat binnentreedt, is ze alleen, gescheiden van de Andere Zijde, alle oordelen zijn uit haar verwijderd. Ze koestert zich in de eenheid van heilig licht, ze wordt keer op keer gekroond om de heilige Koning tegemoet te treden. Al de krachten van de wrok en de meesters van het oordeel vluchten voor haar.’ Hierover merkt Daniel C. Matt in De Kabbala op: ‘De Andere Zijde is het demonische rijk dat Sjechina en de mensheid tijdens de werkdagen bedreigt. Zodra de sjabbat begint, is Sjechina veilig en schenkt ze openlijk haar zegen aan de wereld.’

Het punt is dat de joodse traditie niet alleen het voertuig voor de manipulatie, maar ook voor de bevrijding is. Want hoe hadden we anders ooit gehoord van de Jakobsladder? De kunst is om door de verdraaiingen heen te luisteren naar het verhaal van bevrijding dat verborgen en versleuteld werd. In het christendom werd de Christuscode opnieuw gelanceerd, maar tegelijkertijd zoveel mogelijk onschadelijk gemaakt via een theologie die het mogelijk maakte de mensen angst aan te jagen via het Laatste Oordeel. Daarom was het aan een dieptepsycholoog voorbehouden de weg naar bevrijding te vinden. Daarover kreeg Judith in maart 2013 door:

‘De enige manier om de planeet te bevrijden is door het bewustzijn van ÉÉN HART dat waarlijk het Goddelijk Huwelijk is zoals afgebeeld als de vereniging van de linker- en rechter pilaar van de kabbalistische Levensboom. Het goddelijk plan voor de Aarde is uiteindelijk om dualiteit tot een oplossing te brengen en een toestand van vereniging te betreden zoals die door C.G. Jung ervaren werd na zijn bijnadood-ervaring. Dit is een toestand van gelukzaligheid en genade.’

Herbert van Erkelens

31 januari 2018


Reacties

aquariuspolitiek on 2018-02-01 15:48:24 +0000

Beste Herbert,

We kennen elkaar niet, maar via de facebookpagina van Leo Molensky die jouw artikel ‘De dertiende streng’ plaatste, kwam ik op jouw site terecht en ontdekte dat we ons met gelijksoortige problemen bezighouden: ik vat het samen als ‘kosmische aangelegenheden’. Mijn uitgangspunt is de spiritualiteit en esoterie waarmee ik me al mijn hele leven (jaargang 1947) bezighoud en waarover ik een nieuwe kosmologie aan het ontwikkelen ben als neveneffect – al klinkt dat bizar – maar uitgaande van levenswetten die je spiritueel of kosmisch kunt noemen. Ik ben zelfs in een afrondende fase bezig met een manuscript dat ik volgende maand toestuur naar een uitgever. De basis van dit manuscript had ik 2 jaar geleden al gereed, maar die versie heb ik na 2 afwijzingen grondig veranderd, zodat er een compleet nieuwe tekst op tafel ligt. Wel met dezelfde titel: ‘Spirituele levenswetten in het Aquariustijdperk. Licht & Liefde.’ En als dit gepubliceerd wordt, dan klop ik bij Metajuridica in Leiden om daar te onderzoeken of ik op dit thema kan promoveren. Ik ben van huis uit politicoloog/politiek filosoof.

Ik ben nog 1 maand druk bezig met het verzendklaar maken en daarom niet veel tijd om nu al een gesprek met je aan te gaan, maar het ‘toeval’ wil dat ik vanochtend een blog heb geplaatst dat er direct mee samenhangt: https://jwjongejans2014.wordpress.com/2018/02/01/gedetailleerde-beschrijving-van-dna-structuur-in-lagen-op-aarde/ en mijn Facebookpagina: http://www.facebook.com/NieuweVisie : DNA-uitleg.

Ik heb een andere visie dan jij, aangezien ik dit thema als vijfdimensionaal (5D) beschouw en de aardse fysica heeft naar mijn smaak geen idee wat dit inhoudt omdat ik geheel meega in de visie van Kryon, die erg veel gesproken heeft over DNA vanuit zijn multidimensionaliteit en uitlegt dat 3D totaal wat anders is dan 5D. En kabbalistisch vind ik het boeiend dat er geen getal 13 nodig is en m.i. ook niet aanwezig is vanwege: 1+2+3=6; 4+5+6= (numerologisch samen) 6; 7+8+9= idem 6; 10+11+12= idem 6. Want waarom volgens mij niet nodig? Omdat bij beheersing van de genoemde kosmische wetten ben je al Meester en als je eigen persoonlijke karakterstructuur in balans is, draag je automatisch de Christusgeest/bewustzijn of Christuskracht in je mee omdat iedereen dat in zichzelf meedraagt, maar onbewust en niet geactiveerd en dus zonder effect.

Hierbij laat ik het in 1e instantie, want mogelijk komt deze reactie voor jou wat als een ‘overval’ binnen. Want omdat jij fysicus bent, heb jij op dat front veel meer kennis dan ik en kan ik niets anders zeggen dan dat ik Kryon helemaal kan volgen in zijn nonduale denken.

Met vriendelijke groet,

Jan Willem Jongejans

Thea Scholtes on 2018-02-03 10:58:27 +0000

dank je dank je dank je

Herbert on 2018-02-16 10:21:14 +0000

Die twaalf lagen DNA heb ik in ‘Een cirkel doorbroken’van Thea Terlouw gepubliceerd, lang nog voordat de publicatie van Kryon verscheen. Inderdaad werkt Kryon niet met het getal dertien. Daarom heb ik in ‘De dertien tonen van de schepping’ zijn opvattingen over de interdimensionale nul naar voren gehaald. Mijn excuses voor het late antwoord. Ik word niet meer automatisch geattendeerd op reacties.

aquariuspolitiek on 2018-02-16 12:18:51 +0000

Dank voor je reactie Herbert! Ik zal erover gaan nadenken en op me in laten werken.

Reacties

Eén reactie op “De dertiende streng”

  1. […] Om deze reden heb ik een aantal boodschappen van Enak-Kee-Na beschouwd die rond de zomerzonnewende van 2013 binnenkwamen. Daarin staat de dertiende streng DNA centraal. Het gaat om een verborgen streng die niet gewijzigd of gemanipuleerd kan worden en de ultieme verbinding met de God Bron vormt. Enak-Kee-Na merkte erover op: ‘Ik spreek opnieuw van het sluimerende gen, de genetische code die waarlijk de sleutel tot menselijke bevrijding is.’ Alomtegenwoordig bewustzijn kan een frequentie communiceren en opent dan de verschillende rijken in de structuur van universele ordening: ‘Daarbij wordt de Jakobsladder geopend, het visioen dat de sleutel was om de dimensies te overstijgen. De Jakobsladder was een visioen van de sluimerende, genetische God-code, de ladder naar de hemel, de ultieme weg naar genade.’ (Zie verder: De dertiende streng) […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *