De poort naar oneindigheid

Nu ik de respectabele leeftijd van 65 jaar heb bereikt, heb ik besloten om de Jungiaanse psychologie te herzien. Dat is niet zo eenvoudig. De vraag is ook hoe ik argumenten kan vinden die ook die mensen kunnen overtuigen die als Jungiaans therapeut werkzaam zijn. Daarom heb ik voor de JUNGacademie in Amsterdam een essay geschreven waarin ik stap voor stap dichtbij mijn eigen ervaringen ben gebleven.

Mijn eigen ervaringen verschillen van die van Jung, honderd jaar terug. Ik kan dat alleen maar verklaren door aan te nemen dat onze relatie tot het onbewuste in beweging is. Jung kon in zijn dialoog met het onbewuste nog tot de conclusie komen dat Christus en de duivel allebei Godszonen zijn. Je kon je in zijn tijd ook gemakkelijk voorstellen dat God de wereld regeerde met de rechterhand van liefde en de linkerhand van oordeel. Maar er is geen garantie dat zo’n voorstelling van zaken afkomstig ut de joodse traditie op de lange duur houdbaar blijkt.

Bij mij begon de twijfel aan Jungs voorstelling van God jaren nadat ik had gedroomd van de afgehakte hand van God. Die hand heeft geen verbinding meer met de bron van Al Wat Is, maar gaat door met het scheppen van werelden. Die werelden zijn verstoken van zin, mededogen en liefde. Jung heeft naar mijn idee in Antwoord op Job uit 1952 een karakterschets van de afgehakte hand van God gegeven. Hij noemt die hand Jahwe en is van mening dat hij schrijft over de godheid die in het boek Job de Satan als aanklager naar de Aarde stuurt om zijn knecht Job te testen.

Ook neemt Jung aan dat Jahwe de Vader van Jezus als de Christus is. Vervolgens moet hij aannemelijk zien te maken dat deze Vader deels een monsterlijk wezen is, hoewel Jezus Hem als liefhebbend schetst. Dat kan Jung alleen voor elkaar krijgen door aan te nemen dat Jezus zich heeft vergist. Pas hangend aan het kruis besefte hij met wat voor soort Vader hij eigenlijk te maken had, een Vader die hem in de steek had gelaten.

Geen wonder dat Jung weinig bijval van de kant van de theologie heeft ervaren. Aanvankelijk besprak pater Victor White Antwoord op Job in positieve bewoordingen, maar later kregen beide mannen meningsverschillen rond de vraag of het kwaad de afwezigheid van het goede is. Jung moet zich tamelijk eenzaam hebben gevoeld. Hij wilde de kerk wakker schudden en wijzen op de werkelijkheid van het kwaad. Je kon God beminnen, maar je diende Hem ook te vrezen.

De beproeving van Job. Door William Blake.

Jung stierf op 6 juni 1961 nog voordat het tijdperk van de Beatles aanbrak. Ik werd tijdens mijn puberteit gedrenkt in muziek die door flower power en psychedelica was gevoed. Zonder de dreiging van kernwapens had ik het godsbeeld van Jung misschien nooit geloofd. Maar waar Jung over schreef bleek heel reëel te zijn. Aan het begin van de jaren tachtig was je je leven niet zeker. Je moest je afvragen of het wel verantwoord was kinderen op de wereld te zetten. Toen was het zonneklaar dat Jung in Antwoord op Job de waarheid had geschreven. Jahwe was aan zet en dreigde met zijn duistere keerzijde de apocalyptische schalen der gramschap over de mensheid uit te gieten. Maar dat gebeurde niet. De VS en de Sovjet Unie sloten in 1986 een akkoord over kernwapens en op 9 november 1989 viel de Berlijnse muur. De Sovjet Unie hield zelfs op te bestaan.

De vraag is dan ook in welke mythe we sindsdien leven. Veel mensen geloven tegenwoordig dat God liefde is en dat het niet nodig is God te vrezen. Maar eigenlijk staat dat al in het Nieuwe Testament. Jungiaanse therapeuten zullen alleen naar mij luisteren als ik met iets verrassends kom aanzetten dat aansluit bij hun belevingswereld. Het enige wat ik kan bedenken is de opvatting dat Maria Magdalena de vrouwelijke Christus is en getrouwd was met Jezus. En dan heb ik het nog niet eens over hun kinderen.

Volgens orthodoxe Joden is God getrouwd met het joodse volk. In het vroege christendom werd het joodse volk vervangen door de kerk die als het nieuwe Israël werd voorgesteld. Jezus zou als de Heer met de Ecclesia, met de kerk getrouwd zijn. Alleen als hij als mens getrouwd was met Maria Magdalena, kan ik een stap voorbij het christendom in de richting van Jung zetten. Zij was de profetes van het levende verbond. En dat levende verbond ging één stap verder dan het verbond van brood en wijn dat Jezus volgens het Nieuwe Testament instelde. Maar wat moeten we ons voorstellen bij dit levende verbond?

In mijn boeken De spiegel van Magdala en Maria Magdalena. Profetes van het levende verbond heb ik die vraag proberen te beantwoorden. Daarbij maak ik gebruik van teksten die via het medium Judith Moore zijn doorgegeven. In het eerste boek wordt het levende verbond geïntroduceerd als de manifestatie van de universele wet in balans met de harmonie van de Geliefde. Deze harmonie is de grote kosmische dans van de krachten voorbij de wereld van geweld via de macht van genade. Het is een levend verbond van vrede en wijsheid omdat het als vloeibaar licht door de leringen van de Weg van de Geliefde stroomt, de Weg van de eenwording van het heilige huwelijk.

In het tweede boek staan moeilijker hoofdstukken met teksten die zich aandienden in de jaren 2010, 2011 en 2012. Een keer vroeg ik Judith enige uitleg over het Zegel van Jakob dat met de Ark van het Verbond te maken had. Als antwoord kreeg ik te horen dat het Zegel van Jakob het principe van het heilige verbond is dat vlees en vorm aanneemt in het levende lichaam. Het is de weg waarlangs wij het Levende Woord worden. De Zevende Zegel zou de activering van dit levende verbond zijn en met het Achtste Zegel zou de macht van het oneindige bereikbaar worden.

Hieruit begrijp ik dat het getal acht de sleutel is tot het levende verbond. Het cijfer acht vormt op zijn zij de lemniscaat, het symbool voor oneindigheid. Jezus is in het werk van Judith de zevende incarnatie van de Christus. Zeven is ook het getal van evolutie. Acht verwijst naar de oneindigheid. Zo kreeg Judith op 5 februari 2012 door: ‘Maria Magdalena is de poort naar on­eindigheid. Haar getal is 8 en dit is de heilige sleutel naar het myste­rie van de Orde van het Verbond dat de Gouden Poort via het Huis van Juda zal openen.’

De Gouden Poort is de Achtste Poort in de stadsmuur van het oude Jeruzalem. De opening van deze Poort zou het herstel van Jeruzalem en het herstel van de Bruid zijn. Tijdens de Venusovergang van 6 juni 2012 was het zover. Het licht van de Zon ging in mystieke zin via de planeet Venus door de Gouden Poort van Jeruzalem heen om de plaats te verlichten van de Eerste Tempel van Salomo. Daarheen had koning Salomo de koningin van Sheba gebracht om haar te erkennen als de Koningin van het Licht.

In het hoofdstuk over de Gouden Doorgang heb ik de belangrijkste teksten bijeengebracht. Het gaat om een soort Derde Testament dat voortborduurt op wat in het Nieuwe Testament is aangereikt. Zonder Maria Magdalena en zonder de koningin van Sheba is er in de kern van de christelijke en joodse spiritualiteit geen sprake van liefde en seksualiteit. De overgang naar acht betekent de overgang naar het heilige huwelijk en het gouden tijdperk van vrede. Vrede is de vrucht van de eenwording. Het moet mogelijk zijn om Jungiaanse therapeuten hiervoor te interesseren. Bij protestantse predikanten is mij dat nog niet gelukt.

Gateway to Infinity. Ontwerper: onbekend.

Acht is ook het getal van de eeuwigheid. Het gaat erom lineaire tijd los te laten. Het jodendom en het christendom leven in de verwachting van een komende, messiaanse tijd. Maar dat is eigenlijk te beperkt gedacht, vooral als deze voorstelling onderdeel wordt van een eindig, theologisch systeem. Hoop en verwachting zijn belangrijk, maar ons denkende brein kan toch niet overzien hoe het grote geheel in elkaar steekt. Volgens Maria Magdalena navigeren we over de zeeën van eeuwigheid en zwemmen we in een eeuwige zee van liefde. Als we met het hier en nu en met het oneindige verbonden willen zijn, dienen we te vertrouwen op ons hart:

‘Alleen via het hart kan deze reis gemaakt worden. Wanneer je jezelf de beweging van de dans van oneindige Liefde toestaat, dan geeft het eindige zich over aan de essentie van de goddelijke stroom van oneindigheid en houdt lineaire structuur op te bestaan. En dan, geliefden, wordt de spiegel van het holografische universum gevuld met de verlichting van eeuwig Leven dat door het hart vloeit – bij voortduring door het hart vloeit – en de poort naar oneindigheid opent.’

In de wetenschap wordt de evolutie van het leven en de evolutie van het heelal onderzocht. Maar Maria Magdalena nodigt ons uit dit lineaire tijdskader te verlaten. In een holografisch universum is informatie meer fundamenteel dan materie en energie. Er bestaat geen objectieve werkelijkheid. De aard van de spiegel in onszelf bepaalt wat wij om ons heen waarnemen. We kunnen ons met onze agenda’s een lineaire wereld voorspiegelen waarin ons besef van verleden, heden en toekomst het kader bepaalt waarmee we de wereld interpreteren. Maar als we ons gaan overgeven aan de dans van liefde zonder grenzen, verschuift dit perspectief. De lineaire structuur houdt op te bestaan en de poort naar oneindigheid opent zich.

Herbert van Erkelens © 2017


Reacties

Harma Bakker on 2017-12-18 17:43:59 +0000

Herbert, bedankt voor je moed en doorzettingsvermogen!

margreet de Jong on 2017-12-19 11:42:03 +0000

Zelf geloof ik, dat er in elke nieuwe eeuw, iemand opstaat, met nieuwe ideen.We bouwen nu op Jung, maar het blijft steeds zoeken naar de kern. Hoe dieper we gaan, hoe donkerder het wordt, totdat we het einde van de tunnel ontdekken in ons zelf en de kosmos .Het was het waard, om de onvoorwaardelijke Liefde te ontdekken en te worden.

HET GODZIJN.

Huiswerk voltooid.

PS, in het zoeken naar het Zijn, ontmoeten we allerlei demonen,angst, tegenkracht enz,enz,maar als we doorzettings vermogen hebben, gaan we er voor

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *