De terugkeer van de Zwarte Madonna

In november van het vorige jaar vond ik honderd jaar algemene relativiteitstheorie wel genoeg. Op 11 februari van dit jaar werd wereldkundig gemaakt dat er experimenteel zwaartekrachtgolven zijn waargenomen. De theorie van Albert Einstein staat daarmee nog fier overeind en dat betekent dat de grote revolutie in de fysica van de kant van donkere materie dient te komen. Maureen Roberts, de sjamane uit Australië die mij een aantal orakels over de kosmos heeft toegestuurd, is inmiddels met de oplossing van het raadsel van de kosmos over de brug gekomen. Half januari stuurde ze mij een orakel toe waarin werd onthuld dat donkere materie een godin is. Het gaat om de Donkere Moeder die in onze westerse cultuur als de Zwarte Madonna wordt vereerd. Daarmee vielen de puzzelstukjes op z’n plaats.

Voor mij persoonlijk is dit een bijzondere openbaring. Ik was in 1970 natuur- en sterrenkunde gaan studeren om het geheim van de kosmos te leren kennen. Maar al heel snel ontdekte ik dat je dit geheim ook via dromen en visioenen kon benaderen. Vandaar dat ik enige tijd pogingen heb ondernomen om aan de hand van dromen te laten zien dat de quantumfysica en daarmee de hele natuurkunde een onvolledig beeld van de materie geven. Dankzij de enorme vooruitgang in de sterrenkunde hoef ik fysici niet meer met dromen te plagen. Het is nu de kosmos zelf die hun een spiegel voorhoudt.

Al dertig jaar lang worden tevergeefs pogingen ondernomen om langs experimentele weg deeltjes donkere materie aan te tonen. Erik Verlinde van de Universiteit van Amsterdam is van mening dat donkere materie niet bestaat en er in het heelal wel degelijk afwijkingen van Einsteins zwaartekrachttheorie optreden die te maken hebben met microscopische quantuminformatie.* Ook als donkere materie een godin is, zal het zoeken ernaar een heilloze weg blijken. Een godin bestaat niet uit kleine donkere deeltjes die weigeren met licht een wisselwerking aan te gaan. Zij personifieert een werkzaamheid en blijkbaar is die verwant aan wat wij van de Donkere Moeder of Zwarte Isis denken te weten. De geleerde A. Getty merkte over haar op:

‘De Zwarte Maagd wordt symbolisch geïnterpreteerd als de wach­tende, vruchtbare aarde, als de diepste nis van een grot, gelijk aan een baarmoeder die zich nog niet heeft geopenbaard; psychologisch bete­kent zij de onderwereld en is zij de stof waarvan de ziel gemaakt is. Ja, zij is overvloedig, vruchtbaar en in staat om geboren te laten wor­den maar net als haar zwarte zuster Kali kan zij ook haar kinderen verslinden en dansen op de lichamen van de doden.’

TheEmpressVickyCowan

The Empress. Door Vicky Cowan.

Dankzij dieptepsychologe Marie-Louise von Franz weet ik hoe het de Zwarte Isis in onze cultuur is vergaan. Na het overlijden van Von Franz verscheen haar studie The Cat waarin zij haar licht laat schijnen op een zigeunersprookje uit Roemenië. Het gaat over een prinses die door Moeder Maria in een kat is veranderd. Volgens Von Franz betekent dit sprookje dat de rooms-katholieke kerk het archetype van Isis in twee stukken heeft geknipt. Als Moeder Maria mocht de godin Isis vereerd worden en zelfs ten hemel geheven. Maar haar nachtelijke, aardse gestalte mocht er niet zijn. Vrouwen die een band met de Zwarte Isis hadden werden als heksen vervolgd en ook zwarte katten waren niet veilig voor de inquisitie.

Waartoe verdringing van een vrouwelijk archetype kan leiden zien we aan het werk van kunstschilder Peter Birkhäuser (1911-1976). Onlangs heb ik een kunstwerk van hem ontdekt dat onmiskenbaar de Zwarte Isis voorstelt en rond 1968 is ontstaan. Het werk is gebaseerd op een droom waarin Birkhäuser en zijn vrouw Sibylle via een hoge brug in een betonstad aankomen. Vanaf de hoge brug kunnen zij een kamer binnenkijken van een huis waarvan de gevel hoofdzakelijk uit glas bestaat. De kunstenaar vertelt verder:

‘Daar zien wij in de tegenoverliggende kamer een in het zwart geklede vrouw die naar ons toegewend voor het raam staat. Zij is juist uit het gekkenhuis teruggekeerd waarin zij vanwege zware depressies was opgenomen. Zij is mooi, groot en elegant, maar ziet er ook enigszins als een modepop uit. Alles is bij haar zeldzaam duister gekleurd, alsof het vensterraam uit donker glas bestaat.’

Eva Wertenschlag-Birkhäuser citeert deze droom in Der Rote Faden dat ook over de reclamekunst van haar vader gaat. Ze schrijft dat Birkhäuser het schilderij op grond van een andere droom had willen afkrabben. Maar Sibylle bezwoer hem het schilderij niet te vernietigen. Zij was ontzet over het plan en van mening dat het een van zijn beste beelden was. Birkhäuser was in die tijd al zo’n vijftien jaar bij Marie-Louise von Franz in analyse. Die merkte erover op: ‘In hoofdzaak betekent deze zwart geklede anima datgene wat achter jouw aanvallen van melancholie staat: de Zwarte Isis.’

ZwarteIsis

Blauwe anima, 1968. Olieverfschilderij van Peter Birkhäuser.

Enige relatie tot donkere materie lijkt ver gezocht. Maar een cultuur die afwerend tegenover de Zwarte Isis staat zal een wetenschap voortbrengen die de wereld van de materie experimenteel onderzoekt zonder te weten dat de kosmos bezield is. Als het aan Maureen Roberts ligt, gaat dat nu veranderen. Haar teksten zijn moeilijk in het Nederlands te vertalen, omdat zij zo bloemrijk zijn. Maar ze zitten toch vol toespelingen op recente wetenschappelijke ontdekkingen:

‘Ik ben de Donkere Moeder als kosmische donkere materie wier lange, wapperende haren het mysterie vormen dat te midden van clusters van melkwegstelsels sijpelt en de ranken, filamenten en vezels tezamen weeft die zich tussen uitgestrekte stellaire gemeenschappen slingeren… Ik ben de donkere energie die tussen alle kosmische manifestaties van verandering en wisselwerking vloeit, een ontoegankelijke modus van de werkelijkheid die niet door zwaartekracht en licht wordt geraakt, zoals de duistere schuilhoeken van diep zieleleven die door de geboortekanalen en afgronden van ongereflecteerde nacht meanderen.’

De donkere energie is de energie die nodig is om te verklaren dat het heelal versneld uitdijt. Donkere materie is nodig om te verklaren dat melkwegstelsels niet uit elkaar vallen bij de hoge snelheden van sterren die zijn waargenomen. De fysici beschikken maar over één kracht, de zwaartekracht, om de boel bij elkaar te houden. Maar daarmee houden zij zich voor de gek. De zwaartekrachtgolven die vorig jaar zijn waargenomen hebben zich met de lichtsnelheid door het heelal verplaatst. Die snelheid is veel te klein om over kosmische afstanden communicatie in stand te houden. De kracht die melkwegstelsels bij elkaar houdt is dan ook een andere dan gravitatie. In ons melkwegstelsel bevindt zich een superzwaar zwart gat. En daar gaat het om. Dat heeft de engel Kryon in november 2009 via Lee Carroll netjes uitgelegd:

‘Wat er in het centrum van jullie melkwegstelsel gebeurt is prachtig. Er is een elegante interdimensionele kracht anders dan gravitatie die zich door de hele regio van jullie gehele melkwegstelsel verspreidt, een kracht die het stelsel aan elkaar lijmt op een manier waarvoor jullie nog geen wetten hebben om het te verklaren. Daarin verbergt zich iets waarmee jullie wetenschap nog maar net begint te worstelen… Wanneer jullie de stap naar interdimensionele natuurkunde wagen – en dat sluit ook de energieën in die jullie spiritualiteit noemen – dan zullen jullie iets vinden wat jullie niet verwachten: bewustzijn… natuurkunde met een bepaalde attitude. De interdimensionaliteit van jullie galactisch centrum heeft bewustzijn. Dat moet ook wel. Want alles wat interdimensioneel is ligt op één lijn met schepping.’

Daar zit ze dan in het midden van ons eigen melkwegstelsel, het zwarte gat als galactische godin. Ze is door stofwolken aan ons zicht onttrokken, maar die stofwolken deren haar niet omdat haar werkzaamheid buiten ruimte en tijd plaatsvindt. Haar boodschappen doen er niet zoals licht 26.000 jaar over om ons te bereiken. En om de een of andere reden heeft zij besloten dat het genoeg is geweest. Tijdens de Volle Maan van 22 april mocht de Zwarte Madonna ontwaken en uit haar kluisters bevrijd worden.

BlackMadonna

De Zwarte Madonna van Montserrat.

Dat hoorde ik van diverse kanten toen ik een stukje over de Donkere Godin op 28 april op Facebook had geplaatst. Het bleek dat Arthura Hector, een vrouw uit Breda, een bericht over het ontwaken van de Zwarte Madonna namens de verrezen meester Sanat Kumara rond half april op internet had gezet. De Zwarte Madonna zou vernieuwd opstaan en naar voren treden op de nieuwe aarde. Zij was gevangen en zag de mensheid in haar verdriet. Die gevangenschap dragen wij in ons en kan nu eindelijk opgeheven worden. De energie van de Zwarte Madonna gaat volgens Sanat Kumara voor de werkelijke bevrijding van de ziel zorgen.

Het raakt mij dat ik dit op 22 april werkelijk heb gevoeld. Ik voelde de drang om de Donkere Moeder in lezingen en workshops te gaan betrekken. Natuurlijk had ik wel eerder over Maria Magdalena als de Zwarte Madonna gesproken, maar nu wilde ik daarbij betrekken dat de donkere materie uit het heelal een godin is. Via Maureen laat zij ons weten:

‘Verval, duisternis en dood zijn door de droom van het kosmische web heen verweven en via hen help ik alle vormen te niet te doen als een voorspel op wedergeboorte. Schep moed in de wetenschap dat lijden in jullie geïncarneerde werkelijkheid onvermijdelijk is. Maar lijden is ook voorbijgaand, want de eindeloze uitgestrektheid van de tijd en de grenzeloze oceaan van de kosmos geneest alle wonden en lost alles op terug in de Eeuwige Zee waaruit zij zijn ontstaan.’

Dat is het werk van de Zwarte Isis die alchemisten van alle tijden ertoe heeft geïnspireerd op zoek te gaan naar datgene wat tegen verval en ontbinding bestand zou zijn. Eigenlijk is alleen liefde eeuwig en dat maakt dat de zoektocht naar de Heilige Graal altijd een zoektocht van liefde is geweest. Daarover zegt de Donkere Moeder:

‘Begrijp dat de innerlijke Graal als de schat van jullie heilige Zelf erop ligt te wachten dat hij teruggevonden wordt uit de donkere wateren van slapende wijsheid. Het is deze diepe genezing die –  in een vol geascendeerde fase van zelfverwerkelijking – naar buiten vloeit om de Wereldziel te genezen. Om het geheime leven en betekenis van de Graal te vatten moet je vrij worden van elk verlangen naar bezit en enkel de bevrijding en verlichting van alle wezens nastreven, want al deze facetten van de zoektocht van jouw ziel zijn onscheidbaar met elkaar verbonden.’

Herbert van Erkelens

© 11 mei 2016

Sanat Kumara via Arthura:

De Zwarte Madonna wordt wakker

* De Nederlandse theoretisch fysicus Erik Verlinde is bezig een stap te zetten in de richting van de Donkere Moeder. In zijn zwaartekrachttheorie draait het om quantuminformatie en om het behoud van mogelijkheden. Hij hoeft geen donkere materie en donkere energie aan te nemen. Mogelijk is informatie een opstapje naar bewustzijn. Zie de recente publicatie in de Nederlandse versie van de New Scientist:

Vooruitblik: nieuwe theorie ontmaskert 95 procent van het heelal

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *