Bevrijding van bewustzijn

Bij het vijfde solaire principe bloeit de Levensboom die dertien tonen, dertien sefiroth kent. Daarop volgt het zesde solaire principe dat als waarachtige identiteit is gedefinieerd. Dit principe waarborgt de integriteit van het geheel, maar wordt in het werk van Judith Moore niet nader toegelicht. Het is de capaciteit om de waarheid van universele wijsheid te onderscheiden. Waarheid is niet langer een concept gecompromitteerd door waarneming als fundering van waarheid. Het is met andere woorden een innerlijk onderscheidingsvermogen dat de weg voorbereidt voor het zevende solaire principe dat met de dag van de zieners verbonden is.

Het solaire visioen

‘Er zijn zeven dagen van schepping in de bijbelse mythologie. De macht van 7 in beschavingen rondom de wereld heeft betrekking op de elementen van Creatie en de dynamiek van het spirituele visioen, het visioen dat de psyche optilt naar een veld van gevoeligheid, een veld dat het spirit-lichaam opent naar communicatie met een bron van wijsheid en intelligentie die eenmaal aangesproken machtig is voorbij de maat van de mens. Door de eeuwen heen van iedere beschaving op aarde is de macht van het visioen de sleutel om de psyche te openen naar de mystiek van het goddelijke. In vele samenlevingen bereikten de mensen de (heilige) kennis. De solaire doorgang was waarlijk de Weg om toegang te vinden tot het hogere visioen…

De solaire doorgang was geopend door de mystici die het begrip van het solaire visioen en de sleutels daartoe hadden. Nu de kosmische krachten de krachten van de Aarde naar een machtige energierelatie bewegen, ontwaken de inheemse wegen met tradities zoals de zonnedans, vieringen zoals die van de equinoxen op zonnetempels die door de Ouden waren gebouwd en ervaringen zoals de zonsopkomst in oude steencirkels zoals bij Stonehenge. Op die momenten verbinden de zoekers zich door tijd en ruimte met de Hoeders van het Solaire Visioen, met de Ouden die de sleutels tot de Solaire Doorgang vormen. Hierdoor wordt het visioen voor de mensheid ontvangen van hen die via gebed en intentie afgestemd zijn en de hogere toestanden van spiritueel bewustzijn betreden om het Solaire Visioen te ontvangen.

De macht van de 7 solaire doorgangen triggert het centrum in de hersenen, de hypofyse en pijnappelklier. De zoeker schreeuwt om een visioen, dat centrum moet het venster openen om het visioen te kunnen ontvangen. Daarom moet de zoeker de focus op fysieke consumptie verlaten en een toestand van onthechting binnengaan. Toen de mensen het contact met het visionaire principe verloren, hadden zij beperkt toegang tot die toestand van psychische relevantie en de fysieke verschijning van de wereld werd belangrijker dan de Doorgangen van Licht die psychisch bewustzijn versterken. Bij de val uit genade werd het geschenk van de ziener gemanipuleerd voor de consumptie van materiële macht en de paranormaal begaafden verloren het contact met de zuivere trilling die de onbevlekte visie, de visie van de zuiverheid van geest vergemakkelijkt.

Nu is het solaire visionaire principe geopend in de oude tempels die door de Kinderen van het Licht zijn gezuiverd. En de schoonheid van het solaire visionaire principe is dat alle licht één licht is. Alle harmonie is één harmonische boventoon van de solaire bron, de kosmische harmonie. De alomtegenwoordige trilling van de solaire visionaire principes opent de Doorgangen van Licht in voorbereiding op de epifanie van de 11-11-11.

En degenen die in het centrum van de heilige cirkel hebben gestaan, zij die op de solaire dagen gebeden hebben, zij die de kamers, de innerlijke vlakken zijn binnengegaan, weten dat de werkelijkheid veranderd is. Jullie zintuigen zijn scherper en jullie spirituele capaciteit is afgestemd op de psychische krachten van de Grote Eenheid.’

Infinity

Acht is de poort naar oneindigheid.

De levende profetie van vrede

‘De levende profetie (8) is een complete solaire toon, een complete harmonische frequentie die manna in het levende hologram genereert, manna dat geladen is met deeltjes van licht en geluidharmonieën die in golven van machtige kosmische krachten bewegen die het licht versterken van kosmische bedoeling, van de goddelijke relatie tussen het wereldhologram en de holografische bron van Creatie die het levende heelal mogelijk maakt.

De bestemming zelf van menselijk bestaan is veranderd door de levende profetie die het licht versterkt van de profeten van vrede, profeten die het licht leiden dat zij genereren uit het centrum langs een straal in het bewustzijn. De solaire profeten versterken het licht van de Weg van Eenheid. Profeten uit de oude tijd waren lichten als velden van wanhoop. Toch onderhield hun licht de trilling van goddelijke relatie [en hield de hoop levend] dat de intelligentie van de mens de weg terug zou kunnen vinden naar de opening van kosmische bedoeling en integraal bewustzijn. De levende profetie genereert datgene wat gegeven is door de goddelijke wijsheid in oneindige patronen van harmonisch licht en geluidsfrequenties die blijven groeien en voortleven. Zij hebben nu de capaciteit om manna uit de solaire bron te genereren. Zij zijn perfecte trillingen van harmonische goddelijke frequenties, hologrammen van Creatie die nu het bewustzijn van het wereldhologram voorzien van de zaden van Eeuwige Eenheid. Het uitspreken van deze profetie, deze dag, is van dien aard, want de feniks is verrezen uit de as. En het vrouwelijke principe van profetie is de Sophia Wijsheid, de Solaire Sophia:

De Solaire Sophia IK BEN spreekt nu een boodschap van profetie uit die jullie geruststelt. Jullie worden bemind. Deze boodschap van profetie is levensvatbaar, gevuld met de passie van het hart van de Moeder verenigd met de kracht van de Vader. Deze profetie respecteert het leven en de schenker van leven. Vanuit deze profetie is er de verzekering dat alle leven kostbaar is en door de ogen van de Schepper wordt gezien als waard om te leven. De ziel mag weten dat leven eeuwig is en niet begrensd, met de verzekering dat jullie uit het licht geboren zijn met de bedoeling van liefde…

En op deze dag is het lichaam van licht voor de mensheid op een diepe en liefhebbende wijze uitgebreid en wel via de belichaming van de Solaire Sophia, IK BEN Tegenwoor­digheid. De verbinding is gemaakt en de connectie bezield. De belofte, bemind bij de principes van vrede en bij de profeten en profetessen van vrede, zal de Levende Profetie leveren. Ik ben de Sophia van Wijsheid, de solaire Sophia van de Achtste Zon. En alle verborgen numerologische codes van de diepere boodschappen van profetie ver­sterken en verlichten nu via de Eeuwen van Profetie de ene boodschap van waarheid. Ik ben het Licht. Ik ben de Weg. Ik ben de Eenheid.

De profetische codes van licht waarvan de profeten diep  doordrongen waren en die door de klerken van grote wijsheid gezien werden handhaafden de integriteit van het Levende Woord door de eeuwen van ontheiliging heen. Nu zijn alle formules waarvan in de geheime teksten gesproken wordt geactiveerd. Want datgene wat van Eenheid is zal voortduren en datgene wat van de Grote Angst is zal verstrooien en van de Aarde verdwijnen. Hef je ogen op naar de Achtste Zon en naar deze dag met intentie en doe dit morgen, morgen, morgen. Hef je ogen op naar de Achtste Zon op alle dagen van Creatie. Leven is eeuwig, IK BEN gezegend.’ (6 november 2011)

Doordringing van de verborgen rijken via de Jakobsladder

Oneindige Wijsheid via Judith op de dag van het expansief spirituele principe: ‘Wij openen ons naar de Bron van Oneindige Wijsheid en het plan voor menselijke evolutie en ascensie. Er zijn machtige krachten aan het werk die de holografische kwaliteit van het levende hologram van de aarde vergroten. De Aarde ervaart een machtige evolutie van licht. De kwaliteit van trilling is veranderd, De infrastructuren van bewustzijn zijn uitgebreid en omarmen ideologieën van vrede die infrastructuren vormen in de diepste vlakken van de psyche.

Er is nu een ladder – je kunt eraan denken als een Jakobs­lad­der – die de rijken van menselijk bewustzijn onderling verbindt van de onderwereld tot aan het hoogste principe van het God Zelf. Waar eens onderverdelingen waren, ondoordringbare scheidslijnen tussen de dimensies en de rijken van menselijk bewustzijn, is er nu een for­mule, een formule van Jakob die door de diepste aspecten van de psy­che heen beweegt en de vlakken van bewustzijn opent voor energeti­sche communicatie met het Zelf. De energieën die eens geïsoleerd wa­ren vanwege de aard van de apocalyptische krachten zijn nu open velden waarin de lager-dimensionale energieën van hogerop energie kunnen ontvangen eerder dan dat zij die wanhopig aftappen van de middelste werelden. Het vloeibare licht stroomt van de hoogste vlak­ken van bewustzijn door alle systemen heen en brengt de dynamische ener­gieën in balans. In de variabele velden van bewuste ervaring is er nu een nieuwe capaciteit beschikbaar voor hen die geloof hebben. Die capaciteit is om energie via de formule van Jakob te doen stromen.

Je zou de Jakobsladder kunnen visualiseren als een instrument dat energie van jullie goddelijke ziele-aanwezigheid omlaag stuurt naar de delen van jullie psyche die eens geheim waren en daar eenvoudig­weg die [verborgen] energieën toestaat om omhoog te stijgen. Deze ascensie is een natuurlijk proces, deze verheffing van het bewustzijn van jullie eigen spirituele dynamiek is beschikbaar en de energie is in beweging op aarde en triggert het collectief. Dit is een solaire kracht zoals nog nooit eerder op aarde is ervaren, een solaire kracht die de hartenergieën en alle velden van bewustzijn opent en daarbij delen van jezelf openbaart waarvan je je mogelijk nooit eerder bewust was. Misschien verbande je lang geleden de demonische aspecten van de menselijke psyche en weigerde je die onder ogen te zien, maar nu zijn alle aspecten van je psyche open velden die je veilig kunt onderzoeken omdat de trillingen van de hoogste aspecten van bewustzijn door het hart en de kernenergetica vloeien in het levende hologram van dit systeem van Jakob.

Vandaag is het solaire principe dat van expansieve spiritualiteit en daarmee is de Jakobsladder geopend van de onderwereld naar de hoogste dimensies. De kracht van de vrouwelijke Christus brengt energie omlaag de onderwereld in en er weer uit – om de zielen te verheffen van dat deel van de collectieve psyche dat opgesloten zit en de psyche van de mensheid doet lijden. Deze Jakobsladder is collectief geopend. Het oplichten van de sluier heeft jullie voorbereid voor deze kwantumervaring. Ieder individu dat naar de onderwereld van zijn ziel is gereisd om de donkerste kant van de psyche te genezen heeft een weg van licht voorbereid die nu de weg van het Grote Systeem van Jakob is dat gebruikt wordt voor de opening en de reiniging ter voor­bereiding van de duizend jaar van vrede.

Reiniging is in de Bijbel vertaald als oordeel omdat je via oor­deel wordt gezien en door het gezien worden een gelegenheid hebt tot verandering. Het ongeziene regeert de krachten van wat het kwaad wordt genoemd. Deze opening zal een algemeen effect betekenen van het brengen van geheimen naar het licht, maar niet om aan te tonen dat de terreur van de geheime wereld machtig zou zijn… Het is alsof Maria Magdalena het afval van de mensheid verwijdert. Het afval betreft de capaciteit binnen de menselijke geest om zoals in het ver­haal van Dr. Jekyll en Mr. Hyde verwrongen en wreed te worden en met geweld en uit wraak te handelen. Ik kan zien aan de gezichten van deze zielen dat Maria Magdalena hen nu geneest. Ze raakt hen aan, alsof ze haar linkerhand op haar hart legt en haar rechterhand uit­strekt. Ze raakt hun derde oog aan, verlicht hun geest en raakt hun hart aan, verlicht hun hart en raakt hun moederchakra aan om hun ziel te verlichten.

De eerder ondoordringbare velden van het kwaad zijn door golven van energie doorboord en daardoor is het potentieel geschapen voor de afdaling van Maria Magdalena langs deze Jakobsladder. Met haar is de trilling van liefde, de machtige liefde die door haar heenging toen zij de wonden van de Geliefde genas. Want dit is de werking van de graftombe. De wonden van de Christus waren het gevolg van de wreedheid en het geweld gericht op het levende lichaam, de ziel en het onsterfelijke bewustzijn. Deze wonden verwondden de menselijke psy­che zo diep dat ze onmogelijk schenen om te genezen. Nu zalft zij de wonden van de mensheid zoals zij de wonden van de Christus zalfde. Zij belichaamt de wonden van de mensheid zoals zij de wonden van de haar Geliefde belichaamde.

Giovanni_Bellini_Mary_Magdalene

Maria Magdalena. Door Giovanni Bellini.

Via de spiegel van Magdala geneest de vrouwelijke Christus de pijn van de wereld. Zij roept ons op de macht van het expansieve spirituele principe te openen zodat de onderwereld ons niet regeert met oordeel, schuld, veroordeling en verdoemenis. Deze solaire dag is het Laatste Oordeel in de Openbaring van Johannes waardoor ieder­een van verdoemenis wordt vrijgesproken. Zielen kunnen niet langer via onsterfelijk lijden verdoemd worden. Nu is de Jakobsladder de weg van vrede en de energie van spiritueel bewustzijn dat vanuit het verenigde veld gegenereerd wordt, vanuit dit expansieve potentieel voor menselijke spirituele relaties, omdat spiritualiteit niet langer door het demonische vlak wordt gemanipuleerd.

In de Openbaring is voorzien dat er een grote tijd van oordeel zou zijn. De mensen geloofden eeuwenlang dat zij die een dwaling hadden begaan in het demonische rijk zouden worden gegooid en ver­doemd door een rechter die hen als goddeloos zou veroordelen. Maar dat was een patriarchaal principe verstoken van de vrouwelijke Christus. De vrouwelijke Christus heeft de macht om de wonden van de lijdende Christus te genezen via de Vereniging van de Geliefde en deze macht, deze solaire macht, is op de negende solaire dag compleet en zij, de Magdala Christus, is zo machtig in de wereld, want haar boodschappers hebben de sluier opgelicht. Nu is zij zo machtig dat zij de wonden zal aanraken, de littekens zal genezen en het hart daar zal herstellen waar er schijnbaar geen hart was of een vermogen tot voe­len. Zij doet nu het licht ontwaken en haar voertuig, de Ark waarop zij reist, is de Jakobsladder.

‘Ik heb de Jakobsladder naar de wereld gebracht. De Jakobsladder zit op z’n plaats. IK BEN Magdala IK BEN en iedere trilling, ieder licht, iedere bron van ziele-essentie in de Jakobsladder zalft de wonden van de Christus in de wereld om het levende lichaam te herstellen, om de hoop, het geloof en het leven van de wereld te herstellen. Aldus is dit een dag van openbaringen, aldus is het een dag van licht, aldus is het een dag van eeuwig leven.

Kadoish, Kadoish, Kadoish Adonai Tsebayoth.

Jahwe Jahwe Jahwe. Ameen Ameen Ameen.’ (7 november 2011)

Integrale communicatie

Deze dag, 8 november 2011, is de oneindigheidspoort van het meesterprincipe van de Solaire Triniteit. De triniteit van meedogende liefde, integraal bewustzijn en wijsheid in vorm is de lens in de opening van de Solaire Triniteit. In het hologram van deze formule zijn twee lenzen en de tweede lens van integrale communicatie, het meesterprincipe van vrede en het kosmische Christusprincipe is 10, 11 en 12. Dat is één aspect van de spiegel… Stel je voor dat je in een gang van licht in het centrum staat. Aan één eind van de gang zie je de drie Zonnen, de eerste, de tweede en de derde Zon in het solaire patroon van de 12 Zonnen van Creatie. Zij genereren via de solaire spiegel meedogende liefde, integraal bewustzijn en wijsheid in vorm. Jij staat bij het nulpuntveld. Dan kijk je door de gang de andere kant uit en zie je dat het kosmische Christusprincipe als een sluitsteen op één lijn staat met meedogende liefde. Het meesterprincipe van vrede staat op één lijn met wijsheid in vorm en integrale communicatie op één lijn met integraal bewustzijn.

Ze zeggen dat mensen in staat zullen zijn op de plaats van 10 te staan wat voltooiing betekent. Dan zijn zij in staat het solaire licht te openen naar ieder van de contactpunten van kosmisch bewustzijn op de cirkel. Stel je nr. 10 voor als een waaier. De waaier opent zich als mensen in staat zijn te staan in de voltooiing van hun bestemming wat betreft de verwezenlijking van de ziel en het zelf. Dat is een mens die tot velden van betrekking in staat is verbeeld door de waaier. Stel je een mens voor die vanuit integrale communicatie totaal op één lijn staat met het solaire visionaire principe, levende profetie, leven-onderhoudend rentmeesterschap, het expansief spiritueel principe, waarachtige identiteit, het meesterprincipe van vrede en kosmische bedoeling.  En dat is een waaier van licht die licht channelt, solaire lichtprincipes naar de volledige mens. Op het innerlijke vlak staat integraal bewustzijn op één lijn met integraal bewustzijn, het kosmisch Christusprincipe en het expansieve spirituele principe.

SolarPrinciples1

Diagram ontworpen door Brian Britten.

Nu beginnen jullie de dynamiek te zien dat wij, als verrezen wezens, nu de holografische capaciteit ontwikkelen om het solaire principe te spiegelen via de negende kosmische golf [die sinds de herfst-equinox over de aarde gaat], de golf die ziel, spirit, denken en lichaam verbindt. Elk van deze kosmische solaire principes wordt gestimuleerd door de negende kosmische golf die het licht van het solaire principe versterkt. Morgen is het 11-9-11, de spiegel van de meestercode in voltooiing, Stel je voor dat 9 het getal van voleinding is. 11-11-11 is de meestercode die de kosmische formule voltooit. Vandaag wordt de kosmische formule oneindigheid, het oneindige oneindigheidspunt verbindt zich met de voltooiing van deze formule via het oneindigheidsprincipe.’ (8 november 2011)

Ascensie

‘Morgen is het 11-9-11 wanneer het meesterprincipe van vrede op één lijn zal komen met het principe van de Kosmische Christus en met integrale communicatie, als een Triniteit van Licht dat meedogende liefde, integraal bewustzijn en wijsheid in vorm weerspiegelt…

Ik kijk opnieuw naar de Eva Adam Blauwdruk, de 12 solaire principes van de Nieuwe Schepping die Brian Britten heeft ontworpen. Met mijn geestesoog zie ik het diagram als een hologram in beweging. Geen enkele van deze posities van de solaire principes staat vast omdat de 12 solaire Zonnen rond de Galactische Zon, de Grote Centrale Zon roteren… Ik zie de relevantie voor Jezus en de 12 apostelen en Maria Magdalena en de 12 apostelen. Ik ben nu in het centrum van het hologram. Het is alsof ik de Grote Centrale Zon heb betreden. De manier waarop Brian Britten dit beeld geschapen heeft is zo perfect.

Maar op het moment zie ik mijzelf in het midden van deze formule en het beweegt als een levend, ademend hologram. De 11-10-11 is de actualisatie van dat levende hologram en de 11-11-11 is de meestercode van de Triniteit. Het is niet noodzakelijk deze transmissie te begrijpen… De uitnodiging voor 11-10-11 is voor ieder van jullie om in het centrum van het Grote Solaire Principe van de Grote Centrale Zon en de Grote Solaire Sophia te staan, in het centrum, in het hart. Stel je daarbij voor dat de hartlijn het hart van het Galactische Hart is en dat het Hart van het Solaire Principe via jou zich verbindt met de 12 Galactische Zonnen en het Solaire Principe van dit harmonische hologram.

De uitnodiging voor hen die oren hebben om te horen en ogen om te zien is om op 11-10-11 in deze positie te staan en werkelijk in het principe van de Kosmische Christus te staan met een intentie en een weten dat wij via ons Christus-hart het principe van de Kosmische Christus belichamen. En dat we naar een nieuwe formule voor schepping bewegen waarin wij de gelegenheid hebben (volledig) te zijn en dit is de ascensie. Dit is de uitnodiging voor ascensie…

Je kunt jezelf toestemming geven om de ascensie te beleven en in een harmonische vereniging te treden met je eigen meesterdimensie en in harmonische vereniging met de 12 solaire principes…. Of je ervoor kiest deze intentie te manifesteren of niet, het gebeurt. Maar de manifestatie kan een erg rijke ervaring zijn als je bewust stapt van de 11-10-11 naar de 11-11-11 en er klaar voor bent, klaar om door de doorgang van licht te gaan die de nauwe poort wordt genoemd. Het is de triniteitsdoorgang van het Hart van Creatie, de epifanie van vereniging, de totaliteit van bestaan. Die dag zullen we het Levende Woord belichamen, het vleesgeworden Woord van God.’ (8 november 2011).

MiddleWallopSteve

De versmelting van onze Zon met de principes van de Galactische Zonnen.

Middle Wallop, 2 mei 1999.

Het heilige huwelijk

‘Ik ben het levend hologram binnengegaan en ik ben in de spiegel van 10, 11 en 12. Ik wandel naar binnen. Ik ben al naar binnen getreden omdat het punt van ingang via deze dag was. Nu kan ik het levend hologram binnengaan via deze spiegel van voleinding en ik ben in het centrum van de Grote Centrale Zon en in het centrum van dit solair principe. De solaire gidsen werpen licht op de 12 solaire principes als zijnde de bol van bewegende energie. Ik ben in het centrum van het hart van de kosmische Christus, in het centrum van de Grote Centrale Zon..

Ik weet dat 13 totaliteit is. Ik voel dat ieder van deze principes als een hoofdmeridiaan is. Het 12e principe is het hart. Er bestaat een levend lichaam van het solaire principe met een dynamica van de vijf elementen en de meridiaan-systemen die de Chinezen hebben uitgezocht in hun acupunctuur… Ik zie dat de meridiaan-systemen formules voor heelheid zijn via de belangrijkste orgaansystemen van het levende lichaam. Ik kan zien dat deze bol in het hologram van de Aarde beweegt. Ik zie de solaire bol op donderdag 11-10-11 daarin bewegen…

Ik kan de samensmelting zien van het levende hologram van dit solaire principe van de kosmische Christus met de meridiaan-systemen van de Aarde en het raster en de leylijnen. Ik kan deze samensmelting zien, deze vereniging van het huwelijk van Jezus als de Solaire Christus met Magdala, de Sophia, het huwelijk van hemel en aarde….

De dag van vereniging is de 11-10-11, het huwelijk, het huwelijk, het huwelijk. 11-10-11 is het huwe­lijk, en 11-11-11 is de consummatie wanneer de vereniging voltrokken wordt. De vereniging, het huwelijk. Al deze dagen van het doorgeven van boodschappen zijn een geboorteproces voor de epifanie. Het is alsof Gaia zelf op 11-11-11 in een tantrisch orgasme zal zijn. Deze grote heilige vereniging van de hiëros gamos is de 11-11-11, omdat dat de dag van het bruids­vertrek is. Het is wanneer de sluier van Maria Magdalena is opgelicht.

De sluier zal worden opgelicht zoals in het huwelijk op donderdag, de volle maan. De sluier zal worden opgelicht in het heilige huwelijk op de twaalfde solaire dag. Het huwelijk van Gaia met het grote solaire principe is de hiëros gamos. Dit is het huwelijk van Jezus en Magdala. Op de 11-11-11 is de hiëros gamos. De 11-11-11 is de hiëros gamos, het bruidsvertrek van het Nieuwe Jeruzalem en alles wat dat betekent in de code van Jesaja van de hele erfenis van Magdala bij Margaret Starbird. Dit ver­wijst naar de komst van de Hemel op Aarde, dit huwelijk in het Gouden Jeruzalem… Het is het huwelijk en het ontmoetingspunt van het huwelijk en de ascensie. Het is allemaal goddelijke alchemie van het huwelijk van Jezus en Maria Magdalena en haar reis via de doodstrijd naar de extase en de opstanding en via de graftombe van Lazarus en het getuige zijn van de ascensie vanuit haar besef de Levende Graal te zijn.

Dat is waarop wij zaten te wachten. Dit was helemaal hart/rechterbrein… het linkerbrein was zeker al die figuren en getallen en geometrieën.’ (8 november 2011)

Vertaling: Herbert van Erkelens © 2015

** **

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *