Nieuwsbrief 11

Hogere tonen in de Tzolk’in

Deze maand gingen mijn vrouw en ik in Zwartsluis op bezoek bij Kees Visser en Barbara Roth die zich heel intensief met de Tzolk’in, de heilige Maya-kalender, bezig houden. Barbara suggereerde mij om weer verder te gaan met de dertien tonen van de schepping waarover ik in 2006 een diepgravend boek heb gepubliceerd. In deze nieuwsbrief wil ik wat licht laten schijnen over de hogere tonen elf, twaalf en dertien en wel in relatie tot graancirkels en de Heilige Graal. Daarbij heb ik verrassende dingen ontdekt. Ook ben ik meer te weten gekomen over de missie in mijn leven.

Uit Crop Circles Revealed van Judith Moore en Barbara Lamb wist ik dat de maansverduistering van 16 juli 2000 heel bijzonder is geweest. Lange tijd was onze wereld van hogere frequenties verstoken omdat de gevallen engelen ons een wetenschap hebben geleerd die maar tot tien tonen beperkt was. De drie hogere tonen elf, twaalf en dertien ontbraken. Misschien is dat de reden dat Mozes volgens de bijbel het joodse volk tien geboden heeft gegeven. Volgens het Esseense Boek van Mozes ging het om twaalf geboden. Maar die zou hij alleen aan de kinderen van het Licht hebben doorgegeven. De beperking tot tien tonen zou door die ene maansverduistering ongedaan zijn gemaakt. Volgens de telling van José Argüelles correspondeert 16 juli 2000 met de dag van de Maya-kalender (de kin) die 11 Muluc of 11 Maan wordt genoemd. Opmerkelijk niet? Op 11 Maan ging onze wereld tijdens een maansverduistering naar toon elf toe.

TOON ELF

Toon elf is de toon van de kwetsbaarheid, de chaos en de bevrijding. Elf trilt ons uit de beslotenheid van tien. Judith Moore was in het jaar 2000 met Barbara Lamb in het gebied van de graancirkels aanwezig. Rond de maansverduistering verscheen er bij Picked Hill een graanformatie gebaseerd op de Triniteit van Vader, Moeder en Heilige Geest. Picked Hill is een heuvel bij het plaatsje Wilcot in Wiltshire. De heuvel ligt op het land van een boer. Volgens de boodschap die Judith ontving was de tijd van de verdrukking voorbij. Het 44e aspect van de Heilige Graal zou geactiveerd zijn om de weg te banen voor het elfde huis van licht. Deze taal begrijpen we niet direct, maar dat komt omdat de mensheid al zo lang in onwetendheid wordt gehouden over de ware aard van God en de ware aard van de schepping. Het Huis van God bestaat uit twaalf zonnetempels van licht om het dertiende huis van licht, de Grote Centrale Zon. De Ronde Tafel van koning Arthur met zijn twaalf ridders vormt een aardse weerspiegeling van het Huis van God. Zo boven, ze beneden.

corn398

Op 11 Maan trad de Aarde tevoorschijn uit de lange donkere nacht van de ziel. Drie dagen later verscheen in de buurt van Stonehenge een formatie van elf cirkels die het heuglijke feit vierden dat het elfde huis van licht zich in ons deel van de kosmos had gemanifesteerd en zich had aangesloten bij de Galactische Federatie. Overal in het melkwegstelsel werden ceremonies gehouden, maar op aarde bleef het stil. De boer maaide de elf cirkels weg om verdere toeloop van graancirkelliefhebbers tegen te gaan. Eén enkele foto was toch op tijd door Steve Alexander van bovenaf genomen. Judith merkt in Crop Circles Revealed op dat te elfder ure dan toch de ontbrekende schakel was gevonden: ‘De twaalf tempels die werden vertegenwoordigd door de twaalf apostelen zijn compleet, de elfde apostel heeft zich bij de dertiende (Christusbewustzijn) gevoegd.’

TOON TWAALF

Een andere datum die mij interesseert is 22 juli 2008. Dat is de feestdag van Maria Magdalena. Johan Keijser heeft een graanformatie van die dag aan Judith voorgelegd in de hoop dat zij daarbij een prachtige boodschap zou ontvangen. Volgens de Tzolk’in droeg die dag de energie van 12 Men, 12 Adelaar. Adelaar wijst volgens Aluna Joy Yaxk’in de weg naar de grotere droom van verruimd bewustzijn, de hogere geest. Terwijl 11 het getal van bevrijding is, staat 12 voor een complex evenwicht, voor een samenwerking van energieën. En dat zien we dan ook. Bij Alton Priors was een graanformatie verschenen waarin volgens de onderzoekers twaalf zwaluwen over de aarde uitzwermen. De formatie geeft volgens de informatie van Judith de neerdaling van de vredesduif weer. Is het niet prachtig dat er maar liefst twaalf vredesduiven verschenen? Zij kondigden de komst van de dertiende aan, de komst van de Christus van vrede.

South Field P7247713b

Toon twaalf is ook verbonden met dat mysterieuze getal 144.000. 144 is immers 12 x 12, een kwadraat. En het woord kwadraat betekent vierkant. Volgens de Openbaring van Johannes heeft het Nieuwe Jeruzalem twaalf muren met twaalf poorten. Die hemelse stad vormt de bruid van het Lam. Verder is de neerdaling van de stad verbonden met de 144.000 rond de hemelse troon. Dit zijn mensen die maagdelijk leven. Vandaar dat Carl Gustav Jung de bruiloft van het Lam geen goede oplossing vond voor de problematiek van tegenstellingen in de wereld. Uit De Taal van Graancirkels van Judith Moore en Johan Keijser weet ik dat het bij die 144.000 helemaal niet om het vermijden van de seksualiteit gaat. Het gaat om een code die naar een zielengroep verwijst:

‘Jullie, de 144.000, zijn vrijwillig geïncarneerd op dit kritieke tijdstip in de geschiedenis van Moeder Aarde om het licht van liefde bij te zetten en een nieuwe schepping te manifesteren. Graancirkels zijn een geschenk van de collectieve geest, geholpen door jullie sterrenbroeders en -zusters… Jullie zijn goddelijke medescheppers; jullie vermogen tot manifestatie is aan het wakker worden. De tijd is kritiek. Elk mens is op een krachtige wijze nodig om het dreigende noodlot in toom te houden en een nieuwe werkelijkheid te scheppen.’

TOON DERTIEN

De Tzolk’in gaat natuurlijk ook over onszelf, over onze persoonlijke levensweg. Volgens deze kalender ben ik een wegbereider. De weg die ik ga zit vol onverwachte wendingen en soms ook deprimerende omstandigheden. Mijn geboorte-imprint is 11 Wind en dat betekent dat ik vanuit mijn Hogere Zelf gegidst wordt door een gidsengolf die met 1 Wind begint en met 13 Sjamaan of 13 Tovenaar eindigt. Die informatie ontleen ik aan het werk van Kees en Barbara. Voor mij is het frappante dat Jung op 13 Sjamaan is geboren. Het Hogere Zelf coacht mij in de richting van de geboorte-imprint van Jung! Toon dertien staat voor thuiskomen, het is de toon van de leegte, de transformatie en de voleinding. Dertien speelt in de Jungiaanse psychologie geen bijzondere rol. Maar mijn boek De dertien tonen van de schepping vormt een poging om daarin verandering te brengen.

Toen op 21 december 2012 de Lange Telling van de Maya’s was afgelopen, leek het wel alsof Jung weer in mijn leven terug was. Ik kreeg dromen van alchemistische aard. Vervolgens begon op 5 januari een cyclus van dertien dagen die achteraf gezien de golf van 1 Wind was.  Op 13 januari 2013 gaf ik een lezing over Maria Magdalena. Deze datum kun je lezen als 13-13-13, als je de eerste maand van 2013 opvat als de dertiende maand van 2012. Toen had ik nog het idee dat het mijn missie was om de betekenis van Maria Magdalena voor de huidige tijd naar buiten te brengen. Maar was dat wel wat mijn Hogere Zelf aangaf? Was het niet eerder zo dat ik een eigen missie heb en dat Maria Magdalena bereid is mij daarbij te helpen?

Voordat de golf van 1 Wind voorbij was, besefte ik dat mijn primaire missie op het vlak van de alchemie ligt, op het vlak van het heilige huwelijk van zon en maan, mannelijk en vrouwelijk. En juist op 13 Sjamaan kwam er via Judith een boodschap van Maria Magdalena in mijn elektronische postvak die op alchemie betrekking had en over liefde zonder grenzen ging. Daarna heb ik nog maandenlang erover gedaan om weer tot de psychologie van Jung terug te keren. Maar wel onder begeleiding van Maria Magdalena. Zodoende kon ik in juli 2013 het sprookje ‘Joël en de verloren Graalprinses’ schrijven dat vermoedelijk in december van dit jaar gaat verschijnen. Het sprookje gaat over het alchemistische proces van transformatie, maar binnen een context waarin ook Maria Magdalena en haar dochter Sara een belangrijke rol spelen. Het meest bevrijdende aan het schrijven was dat ik deze twee vrouwen woorden in de mond kon leggen die ik zelf bedacht, naast de teksten die ik aan het werk van Judith ontleende. Zo merkt Sara tegen Joël op:

‘Niets kan de dertien manipuleren omdat dit getal met het vormloze is verbonden. De dertien schenkt vorm, is zelf geen vorm. De wereld zucht onder controle en dwaze groeperingen strijden met elkaar om de macht. Liefde zou ons kunnen bevrijden, omdat liefde zonder grenzen is.’

Toen ik tijdens mijn lessen alchemie aan het Jungiaans Instituut in Nijmegen bij deze passage was aangekomen, voelde ik heel sterk de energie van Maria Magdalena. Zij bevestigde nogmaals dat het wat haar betreft om liefde zonder grenzen gaat. Die ervaring zou corresponderen met het volledig ontwaken van de Heilige Graal. We zouden wat de Graal betreft bij het 52aspect zijn uitgekomen. Gek genoeg was de les waarin Sara voorkwam op een dag die volgens de Tzolk’in 1 Mens was en met dat teken begint mijn geboortegolf, de golf van dertien tekens waarbinnen mijn geboortedag valt. Die avond besloot ik mijn missie nader te specificeren tot boodschapper van de Heilige Graal. Zo’n boodschapper is volgens Werken met de Graancirkel Codes nodig om vrede op aarde te brengen:

‘De Graal was wel aanwezig, maar het volle vermogen niet actief. De sluier zal worden opgelicht en de Graal zal door de mensheid worden ontvangen wanneer de openbaringen van de Heilige Graal ontvangen worden. Dan en alleen dan zullen alle bekers opnieuw één beker zijn en zullen de dertien verloren stammen van Israël nogmaals bijeenkomen voor de zaak van vrede op aarde. Dat wat in Babel gescheiden werd zal hersteld worden als de Graal geopenbaard wordt.’

milkgr

Ook bij de Graal draait het weer om het geheim van dertien. Er zijn twaalf bekers van de Graal en de dertiende is de beker die de overige twaalf verenigt. Vandaar dat het getal dertien in graancirkels vaak voorkomt. Op 13 augustus 2001 verscheen bovenop Milk Hill bij Alton Barnes een graanformatie met zes spiralen die ieder dertien grotere cirkels kennen. Volgens Werken met de Graancirkel Codes gaat het om de nieuwe levensbloem voor de nieuwe schepping, voor het gouden octaaf van schepping, het Gouden Jeruzalem. In 2001 begon het nieuwe millennium en nog voordat de Twin Towers waren ingestort ging onze planeet het geboortekanaal in naar een nieuwe tijd. Er trad een goddelijk plan in werking dat de Hemel op Aarde of de Vijfde Wereld van Vrede wordt genoemd. En nu is het aan ons om die nieuwe schepping te manifesteren.

Herbert van Erkelens

25 oktober 2014, 9 Zon

Literatuur over de Maya-kalender:

Aluna Joy Yaxk’in, Maya Astrologie.

Herbert van Erkelens, De dertien tonen van de schepping.

Kees Visser en Barbara C. Roth, De Tzolkin openbaart je potentieel. Zie ook:

www.1320em.nl

Literatuur over graancirkels:

Judith Moore & Barbara Lamb, Crop Circles Revealed.

Johan Keijser en Judith K. Moore, Werken met de Graancirkel Codes.

De boodschap over liefde zonder grenzen staat op de website van Judith Moore:

Het ontwaken van de heilige graal


Reacties

Madeline Cheriex on 2014-10-26 08:45:43 +0000

Herbert, wat is dit weer een geweldige ontdekking. Ik ben je boek aan het lezen de 13 tonen van de schepping. Er valt zoveel samen, het is heerlijk om te lezen ! Wat een geschenk Dank je wel. Madeline

marianna on 2014-10-27 18:36:44 +0000

Prachtig hoe je alles samen ziet komen, Herbert! En de betekenis van dat alles is zo groots! Duizelingwekkend gewoon!

Marianna

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *