De Christuscode in ons DNA

Judith Moore heeft voor ons manuscript The Mirror of Magdala wat gechanneld materiaal opgestuurd dat niet in De spiegel van Magdala paste. Het heeft betrekking op wat er achter de schermen met onze godsbeelden aan de hand is. Omdat wij wetenschap en religie gescheiden hebben begrijpen wij weinig van wat er op aarde gaande is. De sleutel tot onze ervaring van de werkelijkheid ligt in ons DNA. DNA belichaamt de kabbalistische Levensboom die bij de Bron van Creatie dertien sefirot kent. De duistere kabbalisten beperkten de Levensboom tot tien sefirot:

‘De duistere kabbalisten hebben een duistere agenda en zij zijn sterk beïnvloed door wezens van Sirius met een laag bewustzijn. Deze wezens mochten bijdragen aan de beschaving op aarde. Maar er waren zoveel Anunnaki afkomstig van Sirius dat de Aarde kwetsbaar werd voor DNA-beperking en manipulatie door buitenaardse beschavingen. Dit was een onderdeel van de verstoring die volgens de mythologie plaatsvond toen Sophia de demiurg schiep zonder hulp van een partner. De demiurg kende geen balans in de elementen van de universele wet. Zijn ziel kwam niet te voorschijn uit het Goddelijk Huwelijk van Creatie, uit de Moeder/Vadergod. Hij werd een halfgod die de goden opdroeg elkaar te vermoorden. De mensheid leed onder deze manipulaties die gedomineerd werden door een agenda van angst. Dit was allemaal onderdeel van het tijdperk van dichotomie en de val uit Genade. De Aarde werd een leerschool voor vrije wil en de keus tussen goed en kwaad.

De enige manier om de planeet te bevrijden is door het bewustzijn van ÉÉN HART dat waarlijk het Goddelijk Huwelijk is zoals afgebeeld als de vereniging van de linker- en rechter pilaar van de kabbalistische Levensboom. Het goddelijk plan voor de Aarde is uiteindelijk om dualiteit tot een oplossing te brengen en een toestand van vereniging te betreden zoals die door C.G. Jung ervaren werd na zijn bijnadood-ervaring. Dit is een toestand van gelukzaligheid en genade.

awakening_of_the_house_of_david

De schepping moest recht gezet worden. Daarom kwam Jezus als de Zoon van God tevoorschijn. Het ziels-DNA van Jezus droeg de perfecte onvervormde blauwdruk van de oorspronkelijke schepping. Zijn huwelijk met Maria Magdalena was de vereniging van hemel en aarde. Zij was van een heilige bloedlijn die zijn afstamming samenbracht met die van haar.  Deze afstamming ging terug naar de profeet Henoch en naar de tijd voordat de mensheid uit Genade viel. Er is erg weinig bekend van haar afstamming, het is een waar mysterie.

Het is vanzelfsprekend dat de magiërs die de geboorte van Christus voorspelden ieder aspect van diens leven kenden en dat de keus van een echtgenote voor hem een vrouw moest betreffen met een specifieke DNA-afstamming. De universele machten waren al aan het verschuiven ten tijde van de geboorte van Christus. De bevrijding was onvermijdelijk op handen. Er moest machtig DNA in de menselijke genenpoel geïntroduceerd worden dat gevuld was met licht en niet met verstoring en duisternis. DNA is intelligent en communiceert lichtcodes in de collectieve genenpoel. Omgekeerd wordt DNA tot een zich herhalend patroon van vrees en verdraaiing wanneer generaties van lijdende mensen DNA patronen doen vermenigvuldigen die opgesloten zitten in knechtschap door generaties heen.

Jezus en Maria Magdalena zijn goddelijke, onsterfelijke wezens. Hun lichtlichamen waren niet beperkt tot de tien sefirot van de traditionele Kabbala. Zij waren vanwege de aard van hun goddelijkheid verbonden met de (uitgebreidere) Levensboom bij de Bron van Creatie. Door als mensen geboren te worden gaven deze goddelijke wezens aan hun ziels-DNA lichaam en vlees en vooral een vermogen om zich voort te planten en op die manier datgene opnieuw te introduceren in de mensheid wat verloren was gegaan ten tijde van de val uit Genade en de manipulatie door buitenaardsen van menselijk DNA.

Hun eerste dochter Sara staat bekend als SaRa, dochter van Ra, van het Licht. Zij was een wezen verwekt vanuit de krachten van Creatie, vanuit het hart van de Grote Centrale Zon. Haar vader, de Osirische Prins, was de Solaire Logos en haar Moeder was ISIS zelf. Via de geboorte van SaRa werd een hele scheppingsenergie vanuit vereniging geboren. Zij was de moeder van de nieuwe menselijke DNA-blauwdruk die een formule initieerde voorbestemd om de mensheid te bevrijden.

blackmadonnaChartres

De zwarte Madonna met kind in de kathedraal van Chartres kan ook Maria Magdalena met haar dochter Sara zijn.

Jezus en Maria Magdalena hadden andere kinderen die de formule van het Christus DNA verspreidden. Zij waren allemaal geboren in het teken van de magiërs, toen de kosmische poorten zich openden opdat de beperkingen van de tien sefirot opzij gezet konden worden en een zielengroep geboren kon worden die met het Goddelijke verbonden was. Hun bestaan werd geheim gehouden. Dit verklaart waarom Herodes het bevel gaf om alle jongetjes in Bethlehem te vermoorden. De intentie was om deze zielengroep te vernietigen met hun vermogen de genenpoel van de mensheid te beïnvloeden.’

Wij werden ook in onze geest gemanipuleerd en wel door de Anunnaki-koningen wier opzet het was de energetica van de Aarde voor eigen doeleinden te benutten: ‘Zij incarneerden als aardse koningen en legden een structuur op waarbij zij als goddelijke boodschappers gezien werden. Op die manier begonnen zij het rijk van terreur op aarde. Zij voedden zich met de trillingen van hun eigen vraatzucht in de dichte energievelden. Het deel van het brein dat onderworpen is aan deze energieën wordt het reptielenbrein genoemd. Het is gelokaliseerd aan de basis van de hersenstam waar het een centraal commandosysteem kan opzetten dat het menselijk vermogen beperkt om toestanden van genade te betreden. Het reptielenbrein kan sensaties in de hersenen ontladen die lijden, haat en wedijver scheppen en implementeren.

Er was een kracht die deze planeet binnendrong en veel duisterder was dan het werk van de wetenschappers van Atlantis. Zij omhulden de planeet met een krachtveld dat ondoordringbaar was. DNA is de holografische sleutel tot perceptuele waarneming en de illusie van de derde dimensie. De blauwdruk voor Creatie wordt gedragen in de DNA-codes. In DNA zitten niet alleen de codes die het vermogen hebben om genetische trekken over te dragen. De blauwdruk van Creatie is te vinden in het vermogen van DNA om licht vast te houden. De Christuscode bevatte het Goddeeltje zonder vervorming. Dat is de macht van het Christuslicht en de reden waarom de Christus een bevrijder was. Daarom probeerden de duistere krachten de bloedlijn te vernietigen. De Broederschap van het Licht combineerde twee DNA strengen via Maria Magdalena en Jezus en andere mensen uit die tijd die ultiem en onvernietigbaar was. Het gedijde op compassie in plaats van op lijden.’

Judith K. Moore, maart 2013

Vertaling:

Herbert van Erkelens © mei 2014

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *