Nederland, gidsland

Ooit werd Nederland als een gidsland gezien. Van die betekenis van ons land voor de wereld is weinig meer over. Maar in de grond van de zaak klopt het wel. We zijn een gidsland, niet op grond van onze bijzondere prestaties, maar vanwege onze bijzondere ligging. Wij vormen de hersenstam van de wereld. Dit wordt uitgelegd in De Taal van Graancirkels van Judith Moore en Johan Keijser, een uitgave die sinds het overlijden van Johan in september 2009 niet meer in druk verschijnt. Johans zoon Nico heeft mij alle documenten van zijn vader over graancirkels in digitale vorm toegestuurd. Dus hieruit kan ik gemakkelijk de belangrijkste stukken citeren. Wel loop ik dan het gevaar dat de boodschap ervan evenmin begrepen wordt als acht jaar geleden toen Johan nog leefde. Daarom heb ik mij voorgenomen om in die teksten, die door het medium Judith Moore werden aangeleverd, enige vereenvoudiging aan te brengen.

De reden waarom er in Nederland graancirkels verschijnen heeft te maken met de belangstelling die in ons land leeft voor de taal van de kosmos. We schrikken er niet van als er tekens van stellaire afkomst op de aarde verschijnen. Massaal trekken we in de zomer naar Wiltshire in Zuid-Engeland om de mooiste exemplaren in ogenschouw te nemen en ons te baden in de energie ervan. De Cirkelmakers vinden dit een verheugend verschijnsel, omdat een deel van de bevolking in Nederland de taak op zich heeft genomen om onze planeet te helen. Die taak kunnen we ten uitvoer brengen vanwege de rol die Nederland inneemt op de acupunctuurkaart van de wereld. Hierover vermeldt De Taal van Graancirkels:

‘Nederland heeft een stuk van de wereld gekoloniseerd en heeft een geschiedenis van wereldhandel. De handelsverbindingen werden tot stand gebracht omdat Nederland zich bevindt op een belangrijk doorgangspunt voor het wereldraster. Het raster van de Aarde is als een acupunctuurkaart. Engeland is het oor op de kaart, Nederland is de hersenstam. Nederland is gelegen op de energielijn die het equivalent is van de gouverneurlijn op de acupunctuurkaart. De gouverneurlijn is een hoofdverbindingslijn voor het hele meridiaansysteem van het lichaam. De gouverneurlijn loopt van de bovenlip over het hoofd, naar beneden langs de wervelkolom en eindigt bij de wortelchakra. Alle vitale verbindingslijnen en zenuwbanen lopen door de hersenstam. Deze analogie van het wereldraster met een acupunctuurkaart en menselijke anatomie verklaart waarom Nederland zo belangrijk is voor wereldhandel en ‑regering.  Het verklaart waarom het Internationaal Gerechtshof en veel van het financiële netwerk van de wereld in Nederland gevestigd zijn.

Dit toont precies aan waarom Nederland gekozen is voor het verschijnen van een belangrijke reeks graancirkelformules die het leven zullen veranderen. Al deze graancirkels bevatten formules om de energiebalans van de wereld in evenwicht te brengen, planetaire levenssystemen staande te houden en bewustzijn te transformeren. De kracht van deze transmissies beïnvloedt speciaal de energiebalans van de wereldhandel, het juridische systeem en wereldfinanciën.’

johan

 Johan Keijser

Johan Keijser heeft een aantal Nederlandse graancirkels in kaart gebracht en aan Judith Moore gevraagd haar licht hierop te laten schijnen. Judith noemt Laiolin als de bron of bemiddelaar van deze informatie. Laiolin verscheen aan haar als een prachtig hemels lichtwezen op een mooie voorjaarsdag in 1992, toen zij een acupunctuurbehandeling onderging. Ze begrijpt Laiolin als haar eigen Hogere Zelf in het hoogste bewustzijnsniveau van de kosmos. Dit verklaart meteen waarom de transmissies van Laiolin niet altijd eenvoudig zijn te volgen. Het gaat om technische informatie uit een hogere dimensie. Toch kan die informatie ons in het hart raken, wanneer we zouden begrijpen wat de bedoeling is. Laiolin legt zelf uit:

‘Mijn doel is om de technische informatie in de derde dimensie te brengen om groei toe te laten en begrip te bevorderen van hoe het mysterie van de graancirkels past in de ware kosmische expansie en evolutie van onze geliefde Moeder Gaia, Moeder Aarde. Moeder Aarde is een kosmische moeder, een galactische moeder.  Zij is zwanger van een galactisch geschenk. Veel van de wezens die op haar oppervlak verblijven hebben haar erkend als de moeder van hun planetaire essentie. Er is een veel grotere dynamiek met deze prachtige groene planeet verbonden dan waarvan de meeste mensen zich bewust zijn. Daarom hebben jullie intergalactisch zoveel aandacht getrokken. Ik heb zicht op het hele evolutionaire plan voor het verschijnen van Eden op Moeder Aarde. Als jullie deze transmissies zouden kunnen zien vanuit mijn perspectief, zouden jullie je realiseren hoe fundamenteel deze informatie is.  Toch is het, op dit punt in de tijdlijnen van de oude profetieën, heel belangrijk dat deze informatie verspreid wordt naar de massa.’

Die verspreiding naar de massa is nooit gelukt. En dat is jammer. Want het gaat om transmissies die ons veel inzicht zouden kunnen verschaffen over de wereld waarin we leven. Dit wil ik demonstreren aan de hand van twee graanformaties die in augustus 1996 in de buurt van Zutphen zijn verschenen. Op 18 augustus 1996 verscheen een graancirkel die duidelijk een menselijke gestalte uitbeeldde. Deze gestalte bleek de Adam Kadmon te verbeelden, de oorspronkelijke Adam geschapen naar het beeld van God. Tegenwoordig zouden we spreken van de Eva Adam Kadmon. Een dag later verschenen er vier cirkels in hetzelfde veld. Beide formaties werden door de boer snel weggemaaid, zodra De Gelderlander er aandacht aan had besteed. Volgens de Cirkelmakers gaat het bij de vier cirkels om bronnen van goddelijke liefde bedoeld om het bewustzijn van het culturele milieu in Nederland te transformeren.

zutphen1-96

Zutphen, 18 augustus 1996

De boodschap bij de eerste graanformatie is inderdaad technisch van aard. In essentie komt het neer op het volgende. We creëren de waargenomen werkelijkheid via taal. Iedere taal draagt een frequentieveld in zich dat bepalend is voor een specifieke wijze van zien. Omdat er op onze planeet een diversiteit van talen aanwezig is, kennen we ook een diversiteit aan culturen die wezenlijk van elkaar verschillen: De grote verscheidenheid van op aarde bestaande culturen is uniek, veel andere planeten hebben zo’n verscheidenheid niet.  De verscheidenheid is afkomstig uit ons DNA dat niet enkel van aardse oorsprong is, maar erfelijk materiaal bevat uit andere universa. Het gaat om unieke genenpatronen die zich alleen op deze planeet ontwikkeld hebben. Vervolgens merkt Laiolin op:

‘Moeder Aarde is een kosmische moeder. Vanaf de tijd van de schepping van deze planeet is zij op een weg van groei en evolutie geweest. Haar ziel heeft een goddelijk plan, evenals die van jullie. Het goddelijke plan voor Aarde wordt het Eden-project genoemd. Eden staat voor de Hemel op Aarde. Wanneer het bewustzijn op deze planeet zich ontwikkelt en de DNA-code voltooit die de Adam Kadmon blauwdruk wordt genoemd, zal Moeder Aarde vruchten voortbrengen met zaad vol trillingen en materie om andere planeten in te zaaien met vreedzaam ontwikkelde bewoning.

De waargenomen werkelijkheid is een holografische projectie vanuit de menselijke geest.  Taal is technisch gesproken een hoeveelheid frequentieformules die de unieke kwaliteiten van elke bepaalde cultuur bepaalt. De oorspronkelijke sjabloon voor de evolutie van verschillende culturen was ingezaaid met wat in de mythologie bekend is als de twaalf stammen van Israël.  Deze uitdrukking is niet beperkt tot het Jodendom, maar heeft betrekking op de blauwdruk van de rassen en culturen die zich op aarde zouden ontwikkelen…

11. Zutphen, 18 augustus, 1996-35

De Adam Kadmon blauwdruk is de blauwdruk voor het volledig ontwikkelde menselijke DNA, wat een 13-strengen DNA is. Deze blauwdruk wordt ook genoemd de dertiende stam van Israël. Gedurende de tijden die op de planeet zijn verlopen is de mensheid genetisch veranderd en is zijn DNA beperkt. De wetenschappers van Atlantis die de mensheid wilden controleren werden geholpen door buitenaardsen met laag bewustzijn die de menselijke soort in DNA beperkten. Deze donkere broeders knoeiden met menselijk DNA door een genencode te creëren voor conflict tussen culturen op basis van angst.

Het verhaal van de toren van Babel drukt deze vervorming uit. Er trad een vervorming op in de holografische velden van de zuivere blauwdruk van de schepping. Goddelijke schepping is de oorspronkelijke blauwdruk voor de schepping. De goddelijke blauwdruk voor schepping is een onvervormd holografisch veld, in bijbelse context bekend als “het Woord van God.” Het Woord van God is de trilling die goddelijke schepping, zuivere goddelijke liefde is. Het Woord van God is oneindig, de definitie ervan in de derde dimensie is eindig. Dit betekent dat schepping in deze dimensie beperkt wordt door het eindige. Schepping in deze dimensie is echter ook beperkt door vervormingen in de blauwdruk van de schepping, die gecodeerd is in het DNA. De eindige aard van schepping in deze dimensie is bezig zich uit te breiden.’

Het gaat er niet om dat we op aarde verschillende talen kennen. Het probleem is dat er vervormingen in de DNA-blauwdruk zitten die tot conflicten tussen verschillende culturen aanleiding hebben gegeven. De graancirkel is een holografische formule voor het opschonen van de vervormingen in deze blauwdruk. De goddelijke blauwdruk is de DNA-code voor eenheid in verscheidenheid. Veel mensen hebben hun holografische velden reeds opgeschoond en resoneren met de goddelijke blauwdruk. Deze mensen hebben hun eigen angst overwonnen en reageren niet langer op bewustzijn dat op angst gebaseerd is. Hun collectieve holografische veld verandert de waargenomen werkelijkheid die vanuit het collectieve onbewuste wordt geprojecteerd. Als deze groep een bepaalde zogeheten kritische massa bereikt, hebben zij een positieve invloed op het collectieve bewustzijn. De mogelijkheid bestaat dan dat de goddelijke blauwdruk overal in de mensheid wordt ontvangen.

12. Zutphen, 19 augustus, 1996-35

Zutphen, 19 augustus 1996

De vier cirkels die een dag later verschenen vormen volgens Laiolin bronnen van trillingen van goddelijke liefde: ’Liefde is de machtigste kracht in het universum. Het is de kracht van Creatie. In het midden van Al Wat Is, bekend als de grote Ik Ben Aanwezigheid, is de uitstraling van liefde de zuivere God Kracht. De Aarde was gewikkeld in een angstraster, dat een veld is van holografische vervorming. Terwijl de trillingen van Creatie op aarde worden ontvangen, wordt door dit raster de zuivere liefde van God ontkracht. De trillingen ervan worden verlaagd tot een dichtere frequentie. Zelfs onder deze omstandigheden behoudt de mensheid het geloof om het leven in stand te houden door de ziel energetisch te voeden vanuit deze liefdestrilling. Liefde is het voedsel van de ziel of het levenswater.’

Hierna volgt een hele uiteenzetting over liefde en gebrek aan liefde: ‘Wat gebeurt er met een kind dat zonder liefde wordt opgevoed? Sommige zielen zijn zo ontwikkeld dat zij ervoor kozen om geboren te worden in liefdeloze milieus om de liefde van God te brengen bij de mensen die deze het meest nodig hebben. Deze kinderen zullen uitgroeien tot liefhebbende, stralende wezens, ongeacht het milieu, en hun zielen zullen van goud blijven en onbezoedeld. En het kind dat vele levens heeft gehad van niet-kennen van zichzelf als een voertuig van goddelijke liefde?

Dat kind ontwikkelt een holografisch patroon in het energielichaam van de ziel dat het patroon vastlegt van de toekomstige geïncarneerde persona, om situaties aan te trekken die de ziel niet met geschikte liefde voeden. Zo kan een ziel ondervoed raken, wat het vermogen van de persona beïnvloedt om anderen lief te hebben en op onbaatzuchtige manier te reageren op de wereld. Het energielichaam van de persoon resoneert op een lagere frequentie. Het individu wordt een generator van negatieve energie.’

Wanneer veel mensen ten gevolge hiervan met ernstige depressies te kampen hebben, dan ontstaat er collectief een negatief energieveld dat elk individu in de sociale structuur beïnvloedt. Zelfs de individuen die ontwaakt zijn en streven naar verhoging van het bewustzijn voor anderen met gebed en meditatie, kunnen door dit energieveld ongunstig beïnvloed worden. De groepspsychologie van de meerderheid van de mensheid wordt op deze manier ongunstig beïnvloed.

Het enige wat helpt is een DNA-code die door Laiolin met het getal 144.000 omschreven wordt. Het is niet de bedoeling om dit getal te begrijpen: ‘Het is een geometrische code voor het ontwaken van het Christusbewustzijn, dat wil zeggen voor de activering van de zuivere bron van goddelijke liefde in het bewustzijn van de mensheid. De 144.000 is een wiskundige formule waardoor grote hoeveelheden liefde als infuus kunnen binnengaan in de frequentie van de planeet en daarbij de trillingen verhogen en bewustzijn transformeren.

Deze vier energetische plekken voeden de liefdestrillingen om dit geschenk te helpen doorgeven. Het zijn zuivere bronnen waaraan de goddelijke liefde van de Schepper ontspringt, om te worden bekrachtigd tot in het raster van de planeet, en om voort te snellen zoals fonteinen van liefde bij sleutelpunten van het raster om de planeet. Het onmiddellijke effect is een transformatie van het bewustzijn van het culturele milieu in Nederland. Het effect op lange termijn is om het bewustzijn van de wereld te transformeren.’

Hier staat het duidelijk. Het is de bedoeling dat eerst het culturele milieu in Nederland een transformatie ondergaat. Daarna volgt de rest van de wereld. Deze gidsfunctie hebben we te danken aan onze ligging op aarde: ‘Onthoudt dat Nederland zich bevindt op een punt op de Aarde dat verwant is met de hersenstam en de gouverneurlijn in de oosterse geneeskunde (acupunctuur). De gouverneurlijn in de beginselen van de acupunctuur hangt energetisch samen met de nieren en de geslachtsorganen. Volgens de beginselen van oosterse geneeskunde houden nieren angst vast.

Deze graanformatie met de vier cirkels is gelijkwaardig aan een acupunctuurbehandeling voor het lichaam van de Aarde om angst te helen en het orgaansysteem te verjongen voor goddelijke conceptie, wat de seksuele energetica van de planeet is. Kundalini-energie is een sterke kracht wanneer hij gebruikt wordt bij een op liefde gebaseerde intentie. De transformatie van bewustzijn op de planeet zal versnellen wanneer deze meridiaan wordt hersteld en geheeld. De stromen van liefde die afkomstig zijn uit deze vier liefdesbronnen werken zoals acupunctuurnaalden om de energetica van de Aarde te helen door een infuus in het wereldraster op het punt van het conceptiekanaal aan de basis van de hersenstam van het lichaam van de aarde. Het resultaat is het stimuleren van golfpatronen die liefdevolle gedachten in de groepsgeest opwekken.’

12 Zutphen

Tenslotte roept Laiolin ons op ons met deze graancirkel te verbinden. Judith heeft bij het ontwerp een sterrenglief getekend die dezelfde informatie zou bevatten als de graanformatie.  Graancirkel en sterrenglief vormen samen een stel: ‘Je kunt je dit met dit stel verbinden als individuen, in paren of in een groep. Ga in meditatie en activeer jullie lichtlichamen. Richt je aandacht op de kracht van goddelijke liefde. Open jezelf om een volle uitstraling van liefde uit de God Bron te ontvangen… Richt je aandacht op het gebied van je lichaam aan de basis van de schedel, waar je schedel de wervelkolom ontmoet (de basis van de hersenstam).

Verbeeld je dan dat dit verbonden is met de gouverneurlijn die loopt van juist boven je bovenlip tot het perineum.  Verbeeld je dat de gouverneurlijn wordt opgeladen met zuivere liefde. Onthoud dat jouw lichaam, omdat jullie holografisch van aard zijn, overeenkomt met een kaart van de Aarde. Richt je aandacht nu op Nederland en verbeeld je dat via je lichaam de energetica van de Aarde geheeld wordt. Het is van belang op te merken dat, wanneer iemand in een shocktoestand verkeert, een stimulus kan worden gegeven aan het herlevingspunt dat juist boven de lip ligt. Wanneer jullie je energie op de juiste wijze focussen en de alchemie van dit stel gebruiken, laten jullie de Aarde herleven.’

Herbert van Erkelens, Goede Vrijdag 2014

Bron: Judith K. Moore, Johan Keijser, De Taal van Graancirkels, Johan Keijser Publishing, Drempt, 2006.

Bijlage: sterrenglief horend bij de graancirkel van 18 augustus 1996

11 Zutphen


Reacties

rita on 2014-04-20 09:42:49 +0000

Dankjewel Herbert voor deze prachtige hoopvolle tekst!

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *