Christusbewustzijn in Nederland

Wat is de missie van Nederland ten opzichte van de wereld? Langs verschillende wegen heb ik op deze vraag het volgende antwoord gevonden: het doen ontwaken van het Christusbewustzijn. Daarbij spelen graancirkels een belangrijke rol. Op 6 mei 2007 kocht ik het boek De Taal van Graancirkels dat Johan Keijser samen met het medium Judith Moore had geschreven. Ik werd erg door de inhoud getroffen want in de nacht van 9 op 10 mei droomde ik dat het de taak van mijn vrouw Inge en mij was om de jeugd van brood, van geestelijk voedsel te voorzien. Daartoe kwam Judith ’s ochtends vroeg naar mij toe met een mand vol broden. Het opmerkelijke aan de droom was dat ik daarin een echte relatie met haar had. Daarin zou het gaan om de Alfa en Omega, om de Moeder/Vader-energieën van de kosmos. Ik had de term ‘Alfa en Omega’ opgepikt uit De Taal van Graancirkels. De term staat maar op één pagina, zonder enige uitleg.

Om meer over die Alfa en Omega te weten te komen ging ik op zoek naar het boek Crop Circles Revealed van_ _Judith Moore en Barbara Lamb Toen ik dat boek twee weken later op de kop had getikt, ging ik met de nieuwe aanwinst buiten in de zon zitten. Ik las een stukje van Judith met de woorden: ‘Belangrijk is dat je je engageert met het proces van alchemistische activering van deze graancirkels en het leggen van een verbinding met het collectieve bewustzijn van de planeet. Je zult worden geleid.’ Direct voelde ik een aanwezigheid van licht en liefde. Ik was aangenaam verrast. De Alfa en Omega bleken de Moeder/Vader energieën van Creatie te zijn. Zij kunnen alleen maar door een derde kracht met elkaar in evenwicht worden gebracht. Die derde kracht is de Heilige Geest.

celticwoman_lisa_800

Lisa Kelly tijdens haar eerste optreden in Celtic Woman.

Een week later werd ik intuïtief geleid naar een dvd met de titel Celtic Woman. Op die dvd stond een uitvoering door Lisa Kelly van het lied May It Be dat aan het eind van The Fellowship of the Ring door Enya wordt gezongen. Ik werd erg door deze uitvoering getroffen en ik voelde duidelijk dat er iets wezenlijks in mijn leven was veranderd. Ik begon tegen Inge te zeggen dat ik de Aarde wilde helpen. Ik begon medestanders te zoeken, maar die waren niet direct voorhanden. Tenslotte besloot ik contact op te nemen met Judith en ik maakte een afspraak voor een personal reading.

Judith kwam in oktober naar Nederland toe en ik was natuurlijk benieuwd wat zij over mijn droom ging zeggen. De personal reading bleek echter zo onbegrijpelijk dat ik nog een keer bij haar terug moest komen en nog wel op mijn verjaardag. De inhoud van die tweede reading is om onduidelijke redenen verloren gegaan. Dus na twee readingen was ik nog steeds niet veel wijzer geworden. Later ontdekte ik dat Judith op mijn verjaardag een transmissie had ontvangen over de toestand van Nederland. Die toestand bleek buitengewoon zorgelijk te zijn. Nederland kende maatschappelijke structuren die gericht waren op beperkende geloofssystemen en vernietigend konden zijn voor de toekomst van onze planeet:

´De versnelling van de samenleving als geheel tezamen met de versnelling van de tijd hebben zwakke plekken in de samenleving gecreëerd. Deze gaan terug tot de mechanische aard van de intellectuele mentaliteit die een heleboel structuur heeft gebouwd zonder het hart, compassie en mildheid in acht te nemen. Die mentaliteit heeft doelstellingen die georiënteerd zijn op de behoeften van het individu en op het bereiken van bezittingen en materiële goederen met veronachtzaming van het welzijn van het geheel. De Nederlandse samenleving als geheel is topzwaar geworden en wanneer de behoeften van het grootste deel van de bevolking niet in acht worden genomen door de rijkere toplaag, dan zal er een ineenstorting van die sociale structuur komen.´

Zo begon mijn relatie met Judith rond het thema van de toestand van Nederland. Het meest bijzondere aan de transmissie was dat ons land desondanks een missie in de wereld had. Maar die missie kon alleen via onwaarschijnlijke wegen, via de energie van de tovenaar Merlijn, gestalte krijgen: ‘Merlijn en St Germain als magiër en alchemist kunnen de lichtdragers helpen grond open te breken. De weg van de alchemist en magiër is die van de onwaarschijnlijkheid. Die creëert het potentieel voor de ontwikkeling van nieuwe infrastructuren en energiepatronen… De bestaande energiestructuren zijn vernietigend voor de toekomst van deze planeet en de mensheid… Als deze energiestructuren op hun plaats blijven, dan zullen zij ernstig afbreuk doen aan de transformatie van de samenleving als geheel. En dat in een land waarvan de bestemming uiteindelijk is om een heel nieuwe vibratie van licht op de planeet te zetten.’

NederlandWaterland

Inmiddels zijn we zes jaar verder en ben ik in mijn leven op een soort nulpunt aangeland. Op Palmpasen heb ik besloten overnieuw te beginnen. Daartoe heb ik Maria Magdalena uitgenodigd mij te helpen. Zij heeft mij aangemoedigd naar voren te treden met een nieuw plan. Zodoende kreeg ik ineens zin om mijn aandacht te richten op de missie van Nederland in de wereld. Op mijn oude computer vond ik daarover een interessante transmissie die in juni 2003 via Joke ElZiam Nootebos is doorgekomen. Zij is momenteel verbonden aan het Elohim Centre in Veelerveen in de provincie Groningen. Volgens de transmissie gaat het er in Nederland om een overlappende, overkoepelende energie binnen te brengen die door ons “Christusbewustzijn” wordt genoemd. Ons land is daarvoor geschikt omdat wij een rijk geschakeerd, waterrijk gebied bewonen en als klein land gewend zijn om ons met vele nationaliteiten te verbinden. En die nationaliteiten wonen inmiddels allemaal hier, vooral in Amsterdam. Zelf ken ik Nederland als het land met de vele regels. In die regels komt mededogen vaak in de verdrukking, terwijl het element water ons juist leert bij ons gevoel te blijven. Hierover zegt de transmissie:

‘De hogere taak van het Nederlandse volk is niet alleen om de omgangsvormen met anders denkenden en -voelenden te kunnen accepteren en daar het voordeel mee te kunnen doen of te reizen, te verbinden en te verspreiden. Een hogere taak van het Nederlandse volk is ook om al die Galactische sferen en die Hogere Dimensies, met het grootse Christusbewustzijn en verlichtingsveld, te gaan verspreiden over de wereld. Dit is het geheime onderdeel, het hoogste onderdeel, de hoogste taak van de thymus van de wereld waartoe jullie Nederlanders behoren. Het is daarom dat jullie deze waterrijke gebieden hebben gekozen omdat jullie systeem niet gevoelsarm mag zijn. Velen van jullie vinden dit niet zo gemakkelijk omdat je je door het water ook zeer hecht aan materie, aan de wereld van de stof.

In positieve zin betekent het ook dat jullie veel kunnen geven en vriendschappen kunnen onderhouden, warmte voor elkaar hebben, sociale verbondenheid kennen. Een ander aspect van water kan eenzaamheid en miskenning zijn, dus velen zijn nu (2003) in de laatste fase van het innerlijk kind om de negatieve zijde van water en gevoel nog dieper door te werken. Want alleen met medeneming van innerlijk kind, basis- en tweede chakra, kan Nederland Alles verbinden en Goddelijk Nieuw Licht helpen verspreiden voor het verlichtingsproces van Mens en Aarde, voor deze hele planeet en dit universum.

Jullie hebben gekozen om in dit waterrijke gebied te leven om uiteindelijk ook zoveel gevoel te kennen dat jullie het gevoel van Liefde zullen gebruiken om de wereld te leren over al deze Hogere Dimensies. Jullie kennen begrip en gevoel voor alle soorten religies, denkwijzen en alle soorten karakters zonder daarover een mening te vormen die kan leiden tot een oordeel. Jullie kunnen precies de taal van elke vriend, uit welk land en welk volk dan ook verstaan en daarop inspelen om zo het Licht en alle verbindingen, ook de Galactische verbindingen en  leerlessen, te brengen via de codes van gevoel, van water, van Liefde en Eénheid waar jullie met z’n allen zo duidelijk mee bezig zijn nu… Uiteraard zijn er veel meer van dergelijke mensen overal op de wereld, maar deze plek heeft zich verbonden aan de opdracht, aan deze heilige, hoogste, opdracht; de Liefde van het Christusbewustzijn, de Godsliefde en het verlichtingsproces, te verspreiden.’

Eigenlijk is dit ook wat ik uit De Taal van Graancirkels begrepen heb, met dit verschil dat het element water in de tekst zelf ontbreekt. Daarom is Johan bezig geweest zijn werk te vereenvoudigen. In 2007 bracht hij Werken met de Graancirkel Codes uit. Misschien had het allemaal speelser gebracht moeten worden om een snaar te kunnen raken in het Nederlandse volk. Maar dat is bij transmissies van Judith Moore niet eenvoudig. Bovendien was het Johan niet gegeven verder aan zijn project te werken. In september 2009 overleed hij aan kanker.

19. Moerdijk, juni, 1998-9

Graancirkel bij Moerdijk, 19 juni 1998

In de editie van Werken met de Graancirkel Codes uit 2007 staat een transmissie die betrekking heeft op het ontwaken van Christusbewustzijn en bij een graancirkel hoort die in juni 1998 bij Moerdijk is verschenen. Er wordt hierin gesproken over lichtdragers die tijdens perioden in de geschiedenis, vergelijkbaar met de Renaissance, op aarde incarneerden. Hun licht scheen enige tijd in de duisternis totdat het collectief bewustzijn opnieuw een donkere eeuw binnenging en het licht werd gedimd:

‘Veel van de lichtdragers waren mikpunt van angstaanjagende ervaringen in een poging om hun licht te doven. Jezus sprak erover toen hij zei dat je geen kaars aansteekt om die onder een korenmaat te zetten. (Mattheüs 5:15) Gedurende de voorbije tweeduizend jaar hebben jullie gestreden om jullie licht te laten schijnen, dikwijls om het te laten uitdoven. Lichtdragers ontmoetten elkaar in het geheim om te werken met de energieën en werden beschuldigd van hekserij en ketterij. Je zou denken dat het licht minder zou worden, maar dat is niet het geval. Omdat het niet mocht stralen, werd het meer en meer geconcentreerd. Lichtwezens kwamen gepijnigd in lichamen zoals die van Mozart, Beethoven, Michelangelo en Leonardo da Vinci, om de lichtpatronen te versterken met geheime codes in hun werk en met harmonie die door de duisternis drong met licht en liefde.

19 Moerdijk

De tijd is gekomen om “het licht te laten schijnen.” Niemand moet zijn of haar licht verbergen. Veel van de lichtdragers waren als het ware met mantels omhuld, zelfs voor zichzelf verborgen, en nooit in staat om de capaciteit te realiseren van het licht dat ze konden uitstralen. De formule in de graancirkel en begeleidende sterrenglief verwijdert de mantel en activeert grotere auravelden en de integratie van nieuwe lichtlichamen. In andere dimensies zijn jullie reeds zuiver licht en liefde. Open jezelf om je multidimensionale lichtlichaam te ontvangen. Wees het licht dat je bent.

Deze formule gaat het wereldraster binnen op een hoofdknooppunt voor het zenuwstelsel van de planeet, de hersenstam. De sterrenglief versnelt de frequentie van de formule wanneer zij het wereldraster binnengaat. Het beeld van deze cirkel is onzichtbaar omdat jullie licht nog niet gezien is. Met de ontvangst van deze sterrenglief worden jullie geroepen om jullie licht wakker te maken en impulsen het aarderaster in te zenden om de lichten van zes (nu zeven) miljard wezens met Christusbewustzijn te doen ontwaken. Zoals de geliefde Mahatma Gandhi sprak: “Wees de verandering die je wilt zien in de wereld,” zeg ik jullie nu: “Wees het licht dat je wilt zien in de wereld.”’

De door Judith getekende sterrenglief doet mij denken aan het armgebaar van de opgestane Christus op het schilderij van de opstanding door Matthias Grünewald op het altaar van Isenheim. Daar gaat het om het licht dat als een nucleaire explosie uit de duisternis oplicht. Het treft mij dat Nederland zo nauw bij deze explosie van licht betrokken is. Zoals het door de EO en RKK uitgezonden spektakel ‘The Passion’ laat zien, voelen grote delen van de Nederlandse bevolking zich betrokken bij het lijdensverhaal van Christus. Ook is er geen ander land ter wereld waar de Matthäus Passion van Bach op Goede Vrijdag zoveel ten uitvoer wordt gebracht als Nederland. Maar als het om de opstanding gaat, gaan we nog niet massaal de straat op. We hebben ook nog niet helemaal begrepen dat wij zelf het licht van de opstanding dragen.

Herbert van Erkelens © april 2014

De channeling over de taak van Nederland is afkomstig van Joke ElZiam Nootebos, www.elohim-centre.org, Tel: 0597-541539

PS. Wie zich geroepen voelt om bij te dragen aan de thematiek van ‘de missie van Nederland’ kan zich via een e-mail bij mij melden of telefonisch via 023 – 5331088. Ik ben op zoek naar locaties waar ik in een prettige sfeer lezingen of workshops kan geven. Er is veel over het Christusbewustzijn te vertellen, te meer daar Maria Magdalena nog maar sinds kort en dan alleen nog in beperkte kring als de vrouwelijke Christus wordt erkend. Er zijn ook veel graancirkels die nader licht werpen op het ontwaken van het Huis van David. Ik ben bereikbaar via herbertvanerkelens (at) gmail.com.


Reacties

Eddy on 2014-04-24 19:48:05 +0000

Wau…. Dit komt binnen. Voelt als (H)erkenning

dinant hengeveld on 2014-04-24 20:09:08 +0000

Hallo Herbert, ik organiseer zo nu en dan wat lezingen ed, bij Centrum Goud in Eibergen.

ik las je missie en wil hier wel een steentje aan bijdragen, wie weet kunnen wat regelen.

in liefde dinant

Echt Zijn on 2014-04-24 21:03:03 +0000

Hoi Herbert,

Via FB kwam ik op deze pagina uit en ik voelde onmiddellijk dat ik contact met je op moest nemen. Maria Magdalena en Christusbewustzijn is de combi die het doet. Wat wij voor elkaar kunnen betekenen, weet ik nog niet, maar bij deze mijn belangstelling.

Groet van Tjaaktje Kooistra

Herbert van Erkelens on 2014-04-27 06:58:07 +0000

Hoi Tjaaktje.

Bij Christus denken we automatisch aan een man. Voor mij is het belangrijk om aan een paar te denken. Ze deden het samen. En die balans hebben we in Nederland nodig. We hebben toch ook nu een koningin naast een koning!

Hartegroet, Herbert

Herbert on 2014-04-27 07:03:15 +0000

Hallo Dinant, fijn dat je mij dit schreef. Ik kom graag naar Eibergen toe om het zevende Gouden Tijdperk toe te lichten. Hartegroet, Herbert.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *