Het heilige huwelijk

Het boek Maria Magdalena. Profetes van het Levende Verbond is gebaseerd op onderzoek dat op 20 december 2012, de laatste dag van de Lange Telling van de Maya’s, werd afgerond. Inmiddels zijn er in het werk van Judith Moore twee transmissies verschenen die nader licht werpen op Maria Magdalena. Eind juli van dit jaar heeft Maria Magdalena via Judith een gedetailleerd overzicht gegeven van haar leven dat te zijner tijd gepubliceerd zal worden. Het blijkt nu dat zij als eenjarig kind in de Sinaï-woestijn was gevonden door een Bedoeïenenstam.

In ons boek schreef ik: ‘De transmissies van Judith geven aan dat Maria Magdalena als eenjarig kind in de woestijn was gevonden. Een beschreven rol was in haar jurkje genaaid. Daarin stond dat zij uit het huis van Benjamin was en een ko­ningin-farao uit een afstammingslijn vanuit Egypte was. Alles was be­schreven met inbegrip van de vervolgde afstamming. Haar familie was ertoe voorbestemd haar naar Israël, naar Moeder Maria te brengen ter voorbereiding van haar huwelijk met Jezus. Hij was uit de stam van Juda en zij was uit die van Benjamin. Zij bracht bloedlijnen samen via Egypte, Ismaël, de Arabische volkeren en het Huis van Benjamin. De rol beschreef dat alles met inbegrip van haar geboorte en de oude profetieën die vertelden wie zij was.

Blijkbaar hadden de Magiërs de toekomstige bruid van de Mes­sias gevonden. Maar de karavaan die haar naar Israël zou brengen werd aangevallen. De ouders van Lazarus vonden het kind en brachten het via een lange reis naar Palestina. Ze begrepen dat het met een bijzondere bestemming geboren was: “Toen zij deze rollen vonden, waren zij zo authentiek dat zij die naar bepaalde rabbijnen en naar de Essenen en de Magiërs brachten. De Magiërs onderwierpen haar aan waarzegmethoden en ze kwamen tot de conclusie dat zij de Voorspelde was. Dat stond ook in de rollen die bij haar gevonden waren. Er werd een overeenstemming gesloten. De ouders van Lazarus zouden zeggen dat Maria Magdalena uit hen was geboren… Het kind werd naar Moeder Maria gebracht en grootgebracht om met Jezus te trouwen. Maria gaf haar ook een trai­ning.”’

Cover-Maria-Magdalena-Profetes

Dit was gebaseerd op een transmissie van 10 april 2011. Op 27 juli van dit jaar kreeg Judith het volgende van Maria Magdalena door: ‘Toen was ik veel te jong om iets te begrijpen of te weten. Maar de moeder van Lazarus vertelde mij later wat de Bedoeïenen voor mij besloten hadden. Deze Bedoeïenenstam beschermde de berg van Mozes. Zij beschermden de heilige plaatsen in de Sinaï. Zij waren de zieners, degenen die de sleutels droegen van de gouden steden van licht.

Zij waren degenen die mij vonden en ik werd door hen beschermd, omdat zij wisten wie ik was. Zij hadden dromen gehad van mijn komst, zij hadden visioenen gehad. Zij wisten dat zij in de woestijn een kind zouden vinden. En dit werd mij verteld door Lazarus, mijn broer, en door diens moeder die ook mijn moeder werd. En de Grote Witte Broederschap plande om mij naar de gemeenschap van de Essenen te brengen en de mensen te vertellen dat aan de moeder van Lazarus de zorg was toevertrouwd van een weeskind dat familie van haar was. Ik zou de dochter zijn van een zuster die niet verder had kunnen leven en jong gestorven was. Zo werd ik net zoals zoveel andere keren met een mantel, een sluier bedekt. Ik werd lid van het gezin van Lazarus. Ik kreeg papieren die mij erkenden als erfgenaam en mij de afstamming gaven die in de behoeften voorzag van hen die zich zouden verzetten tegen mijn huwelijk [met Jeshua].’

Op haar zesde nam Moeder Maria de zorg voor het kind op zich. Zij had tot die tijd met Jeshua kunnen spelen, maar zij werd nu van hem gescheiden om haar voor te bereiden op haar toekomstige rol als bruid van de Christus. Moeder Maria zei tegen haar: ‘Jij werd uit het Licht geboren om de bruid van mijn zoon te zijn. En nu zal ik de supervisie over jouw training op mij nemen en je voorbereiden voor het heilige huwelijk.’ Maria Magdalena merkt daarbij op:

‘Vanaf die dag veranderde mijn leven. Ik was een leerling. Ik werd met discipline behandeld. Ik werd naar Frankrijk meegenomen en naar Egypte. Ik werd voorbereid in inwijdingen die door de meesters werden verricht. En mij werd het Egyptische Dodenboek getoond. En daardoor werd ergens in mij de herinnering wakker aan Isis inwijdingen [die ik in eerdere levens had ondergaan.] Maar het was bij de abdij in Frankrijk dat ik de verlichting ontving en de sluier van mij af werd genomen. Ik kende ieder, ieder, ieder leven op aarde waarin ik van het zout van deze Aarde was geworden. En ik herinnerde mij het Licht waar ik vandaan was gekomen. Dit is de verlichting. Mijn ziel is het stralende licht van onbevlekte schepping.’

 StMartinLimoux

St. Martin-kerk, Limoux.

Hierop sluit een eerdere transmissie van Maria Magdalena aan die half januari doorkwam en op liefde zonder grenzen betrekking heeft: ‘Ik spreek nu als de Onsterfelijke Magdala. Ik roep jullie vanuit het hart en de bron van de Vereniging van de Christus Jahwe. Ik leefde op aarde zoals jullie nu en ik kende verdriet en vreugde, inspiratie en ook rampspoed vanwege die tijden wanneer mijn hart zo zwaarmoedig werd dat ik het gevoel had dat ik nergens heen kon gaan en niemand mij kon ontvangen. Op die momenten van uiterste wanhoop draaide ik mij om en keek op naar mijn Geliefde en hij omarmde mij door tijd en ruimte heen, omdat ik wist dat hij waarlijk ziele-essentie met mij deelde aangezien onze vereniging een bron van pure extase en liefde was voorbij de grenzen van menselijke ervaring. De vreugde van de omarming te kennen brengt ons het dichtst bij onze eigen vereniging met het zuivere licht van Creatie.

Ik spreek nu tot jullie omdat dit niet iets is dat jullie geweigerd kan worden. Het is niet iets dat jullie kunnen verliezen. Jullie werden uit liefde geboren en daar zullen jullie in alle eeuwigheid zijn. Ik spreek nu tot jullie vanuit de pure extase die ik ervoer toen ik voor het eerst als vrouw in zijn ogen keek en diep in het blauwe, blauwe licht van zijn ziel viel. Onze ogen ontmoetten en omarmden elkaar. Wij hadden als kinderen de vreugde van kameraadschap gekend en daarna kwa­men jaren van scheiding om mij voor te bereiden op het vrouw zijn. Het was de bedoeling dat ik hem opnieuw als vrouw zou ontmoeten en hij mij als man. Belichaamden wij in die dagen de Ene Levende God? Vast en zeker, omdat wij door deze vereniging die vol­maakt en godde­lijk was de weg plaveiden voor de mensheid om liefde zonder grenzen te ervaren. Jullie zijn waarlijk als kinderen van God in staat om te leven en lief te hebben zonder elkaar schade te berok­kenen. En dat is genade.

Ik sta hier nu als jullie getuige. Ik zie jullie harten schreeu­wen om een dergelijke liefde en ik zie jullie verstand schaduwen van twijfel opwerpen. Is dit een illusie, deze goddelijke liefde tussen men­sen die niet kwetst, maar iedereen verheft tot sieraad en Geliefde? Ik zeg jul­lie nu, Geliefden, siert jullie zelf zoals ik deed als bruid en hij als bruidegom, bereidt jullie je voor om jullie God Zelf via deze vere­niging te ontmoeten. Jullie harten zullen overstromen van liefde die geen einde kent. Wij leefden die liefde in die dagen, ieder moment dat ik aan zijn voeten zat wanneer hij sprak, ieder moment dat hij mij vanuit mijn missie verhief. Mijn van God gegeven opdracht was een gedeelde vreugde voor ons en er was nooit een moment dat ons ver­bitterde in onze liefde. Geliefden, het samen delen was voor ons een bron van genade als wij elkaar van hart tot hart in de spiegel van onze zielen ontmoetten.

Opent jullie nu, opent jullie nu voor deze belofte van vereni­ging en ontmoet jullie zelf in de spiegel van jullie zielen. Ontmoet de ander opdat jullie waarlijk de extase van eeuwige vereniging mogen kennen, opdat ieder moment dat jullie ademen een moment van liefde is en een doel heeft voor jullie bestaan. Ziet de liefde in de wereld en luistert naar elkaar vanuit een plaats van diepe compassie en genade voor alle levende dingen en alle levende wezens. Beseft diep in jullie zelf dat jullie in staat zijn om het licht van anderen te omarmen en de schaduw binnen het menselijk hart te beminnen die de illusies van angst en scheiding voortbrengt. Aldus leeft deze Graal nu op deze planeet. Zij is ontwaakt. De Heilige Graal is geen plaats waarop jullie niet zouden kunnen rekenen of een mystieke kracht die jullie niet voor jezelf kunnen opeisen. De Graal wordt gevonden in jullie hart, Gelief­den, en in jullie pelgrimsreis van liefde. Weest als IK BEN. IK BEN Magdala Jahwe. Gezegend. Het zij zo en zo is het.’

Judith K. Moore © 2013


Reacties

D’hoore Lieve on 2014-02-05 16:51:02 +0000

Dankjewel om dit te kunnen lezen.

Gewoon prachtig.

Vic Binkhorst on 2014-03-14 16:19:35 +0000

Heerlijk dit te lezen en dat ik het tegen mocht komen. Het geeft rust en vertrouwen.

Victorine 14 maart 2014

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *