Magdala, dochter van Hagar

In april en mei 2007 maakte het medium Judith Moore via Zuid-Frankrijk een reis naar Israël waarbij zij door ‘de spiegel van Magdala’ moest gaan. Maria Magdalena had haar daartoe de opdracht gegeven. Pas in oktober 2012 kwam ik dit te weten omdat Sean Sands, het medium met wie Judith toen nog samenwerkte, mij vanuit Canada een transmissie toestuurde waarin Maria Magdalena over de jaren sprak dat zij als kluizenaarster in de grotten van Zuid-Frankrijk leefde. In die tijd bleek zij in contact te hebben gestaan met een man die Petrus heette en een apostel van de waarheid werd genoemd.

Petrus bracht haar af en toe een maaltijd en kwam op een goede dag ook met een alchemist aanzetten. Maria Magdalena ging met deze alchemist samenwerken. Zelf was zij bezig haar helderziende vermogens te ontwikkelen. Zij had daarbij het gevoel dat zij door een spiegel heen reisde en de werkelijkheid op een andere manier waarnam. Daarbij ondernam zij ook reizen naar de Binnenaarde. In tegenstelling tot het aardoppervlak trof zij daar een groot gevoel van vrede aan. Zij realiseerde zich dat de Binnenaarde het rijk van de Zwarte Isis was.

Tijdens de tijd van het kluizenaarschap had Maria Magdalena visioenen en schreef zij zeven geheime evangeliën waarin vrouwelijke solaire codes centraal stonden die samen de solaire Sophia genoemd werden. De apostelen van de waarheid waren de hoeders geweest van deze evangeliën. Volgens een transmissie van 24 mei 2008 zou het geheim van het zevende evangelie geopenbaard zijn en daarmee zouden wij weer toegang hebben tot de solaire Sophia, tot de vrouwelijke wijsheid van de Zon.

CoverSpiegel

In mijn onlangs verschenen De spiegel van Magdala heb ik deze nieuwe gegevens over Maria Magdalena gecombineerd met de ontwikkeling die Judith zelf vanaf januari 2008 tot en met december 2010 meemaakte. Hierbij heb ik de nadruk gelegd op een aantal visioenen die haar daarbij geleid hebben. In december 2008 ziet Judith met haar innerlijk oog dat koning Salomo in zijn tempel met de koningin van Sheba op de troon zit. Vervolgens dalen beiden af van de troon. Er zijn zes pilaren met een zevende in het midden:

‘Salomo en Sheba staan nu ieder aan een kant van de zevende pilaar. In hun harten vindt beweging van het on­ein­digheidssymbool plaats… Zes pilaren vormen het Zegel van Salomo, de zevende is de vereniging van het hart. De zevende pilaar beweegt naar het centrum van het Zegel van Salomo. Altijd zag ik de pilaren achter de troon van Salomo staan, maar nu ervoor. Sheba en Salomo staan binnen een aura, een energieveld dat vanuit de zevende pilaar wordt verlicht. Jezus en Maria Magdalena staan bij hen… Abraham is binnengekomen met Hagar aan zijn linker- en Sara aan zijn rechterzijde. Zij maken een oneindigheidssymbool binnen het Zegel van Salomo en getuigen ervan dat dit de afstamming is. Sheba en Magdala zijn de dochters van Hagar, Jeshua en Salomo de zoons van Sara.’

Hoewel dit maar één alinea uit de tekst van het hele visioen is staat het vol met verborgen codes. Het oneindigheidssymbool heet ook wel de lemniscaat en is nauw verbonden met het getal acht. Het Zegel van Salomo is wat wij de Davidster noemen. De zevende pilaar gaat naar het midden van de Davidster en vormt het punt waar de beide geslachten elkaar in liefde ontmoeten. Salomo staat er met Sheba, Jezus met Maria Magdalena. Dan komt Abraham met zijn twee vrouwen, Sara en Hagar binnen.

In feite gaat het visioen merendeels om verboden liefdes. Abraham had een zoon bij Hagar, de slavin van Sara. Maar hij moest haar en haar zoon Ismaël de woestijn insturen. Salomo was koning van de joden en ontving in zijn tempel een exotische koningin uit het verre Sheba dat in het huidige Ethiopië gelegen moet hebben. Het was uitgesloten dat zij in het openbaar een relatie met elkaar konden beginnen. Jezus was getrouwd met Maria Magdalena, maar om haar te beschermen gaf hij aan deze relatie weinig ruchtbaarheid. Zij was zijn verborgen Bruid. Maar de katholieke kerk is van mening dat hij ongetrouwd is geweest.

Jeshua (Jezus) en Salomo worden ‘de zoons van Sara’ genoemd. Zij stammen af van Isaak, de zoon die Abraham bij zijn vrouw Sara heeft gekregen. De afstamming van Jeshua en Salomo is in de bijbel gemakkelijk terug te vinden. Maar in diezelfde bijbel is niets te vinden van de afstamming van de koningin van Sheba of van Maria Magdalena. In het visioen worden zij beiden ‘dochters van Hagar’ genoemd. En dat is het intrigerende. In de alchemie speelt de ontmoeting tussen Salomo en Sheba een belangrijke rol als symbool van de vereniging der tegendelen. Zij vieren met elkaar het heilige huwelijk dat meer is dan een ontmoeting van man en vrouw. Bij een heilig huwelijk ontmoeten ook kosmische krachten elkaar. Volgens de Arabische alchemie gaat het daarbij om de Zon en de Maan. Maar het zou ook om de ontmoeting van de solaire Logos met de solaire Sophia kunnen gaan. En dan komen Jezus en Maria Magdalena in beeld. Maar hoe kan Maria Magdalena een dochter van Hagar zijn?

 SaraHagar

Sara en Hagar. Door Abigail Sara Bagraim.

Het spoor van Hagar voerde in de transmissies naar Mekka, de stad die tegenwoordig het middelpunt van de islam vormt. Hier zou Abraham samen met Ismaël de Ka’aba herbouwd hebben. Dit zwarte heiligdom is volgens de islam afkomstig van niemand minder dan Adam. Ismaël is de stamvader van de Ismaëlieten en die worden later geïdentificeerd met de Arabieren. Vandaar dat Ismaël in de islam een belangrijke profeet is. Zijn moeder Hagar ligt in de buurt van de Ka’aba begraven. Het beeld van Hagar in de islamitische traditie is dat van een Egyptische prinses, dochter van een koning of farao. De Iraanse geleerde Ali Shariati meende dat de moeder van Ismaël ‘een zwarte Ethiopische vrouw’ was.

Voor ons gevoel is het nogal een verschil of het om Egypte of om Ethiopië gaat. Maar het noorden van Ethiopië hoort geografisch gezien bij Egypte. De Blauwe Nijl ontspringt er en zonder de regens in het hoogland van Ethiopië zou het vroegere Egypte geen Nijl-overstroming hebben gekend. Die overstroming bracht vruchtbaar klei over het land. De strook land langs de Nijl werd vroeger Chèmeia, het Zwarte Land, genoemd. En de kleur zwart staat daarmee voor vruchtbaarheid. Volgens de alchemie vindt de paring van het mannelijke en het vrouwelijke principe tijdens de zwartwording plaats. En blijkbaar gaat het bij Hagar ook om het principe van het zwarte. In de bijbel staat niet dat zij zwart is. Maar zij wordt in de islam toch gezien als een zwarte vrouw die met Egypte of met Ethiopië verbonden is. En als de koningin van Sheba van haar afstamt zou die eveneens een zwarte vrouw kunnen zijn. Dan zou zij de Shulamitische uit het Hooglied kunnen zijn. Want deze zegt: ‘Meisjes van Jeruzalem, donker ben ik, en mooi.’

Ik heb een heel boek nodig om uitgaande van de spiegel van Magdala via de troon van Salomo en Sheba bij Mekka uit te komen. In feite gaat het daarbij om een van de wortels van het conflict in het Midden-Oosten. Volgens de transmissies van Judith zijn de verhalen rond Abraham gemanipuleerd door krachten die zij halfgoden noemt. Deze doen zich voor als goden, maar zij hebben in feite de verbinding met de God Bron verloren. Zij worden verteerd door ego en voeren op aarde strijd met elkaar. Dat zijn de religieuze conflicten die keer op keer tussen verschillende godsdiensten oplaaien. Het komt de halfgoden goed uit als in heilige geschriften al sprake is van onmin. Dit is het geval bij Sara en Hagar. Maar in werkelijkheid is er geen sprake geweest van jaloezie tussen hen. Abraham had Hagar met zijn zoon Ismaël de woestijn ingestuurd, maar dat had als reden gehad dat zij na de geboorte van Isaak gevaar liepen. Het was voor hun eigen bescherming geweest.

Zij kwamen in Mekka terecht en raakten verbonden met de Ka’aba. Judith noemt dit heiligdom de tempel van Mekka. In haar visioenen is deze tempel verbonden met de Rotskoepel in Jeruzalem en met het graf van Abraham in Hebron. Een keer heeft Judith dit graf bezocht. Zij vroeg aan hem: ‘Abraham, waarom heb je mij naar jouw graftombe gebracht?’ Hij antwoordde: ‘Omdat mijn zoons samen moeten komen aan één tafel. Zij moeten feest vieren aan de tafel van de Goddelijke Moeder opdat er vrede in de wereld zal zijn.’ In feite gaat het om twee takken van een en dezelfde godsdienst. Als Sara voor het jodendom staat en Hagar voor de islam, dan hoeft er geen reden tot onenigheid te zijn.

In januari 2009 kreeg Judith een groot visioen waarin Sara en Hagar elkaar in de tempel van Mekka ontmoeten. Mooi is het stukje waarbij zij elkaar omhelzen: ‘Ik zie hoe blij Hagar en haar kinderen zijn, de kinderen van Ismaël. Haar afstamming is vertegenwoordigd. Sara is met Isaak gekomen en haar afstamming reist met haar, de afstamming van Isaak. Sara komt naar Mekka, want joden en christenen dienen als kinderen van het Licht ontvangen te worden. Sara is met Isaak gekomen en wacht bij de poorten van Mekka. De poorten gaan voor haar open. Zij wordt begroet door Hagar en zij omhelzen elkaar. Hun zoons staan naast hen…

Nu kijkt Sara haar zuster aan en zij omhelzen elkaar. Hagar spreekt: “Mijn geliefde zuster, mijn vriendin, we hebben onze rollen vervuld en de richtlijnen van God de Almachtige opgevolgd. Ik eer jou voor de moed die jij had, mijn zuster Sara.” Sara kijkt Hagar aan: “Nu kan mijn hart genezen, want van alle pijn en lijden was de grootste last van mijn hart om jou te verbannen, mijn vriendin.” Zij draaien zich om en verwelkomen hun zoons in de Tempel van Mekka.’

Judith was zelf getroffen door dit visioen. Zij merkte op: ‘Nog tijdens mijn leven zal ik Mekka zien openen. Een delegatie vanuit Israël zal naar Mekka afreizen voor een vredesconferentie. Ik heb een visioen waarin Hagar Sara uitnodigt en een delegatie vanuit Israël naar Mekka gaat. Dit is een tamelijk radicaal visioen.’

Net zoals bij het eerdere visioen van de etherische tempel van Salomo spelen ook Jeshua en Maria Magdalena een rol. Sara kijkt uit naar haar verre nazaat Jeshua en Hagar naar haar verre afstammeling Maria Magdalena: ‘Magdalena en Jeshua betreden de Tempel in Mekka… Zij wor­den verwelkomd door Hagar en Sara. Maria Magdalena komt uit het westen en Jeshua uit het oosten… Hagar pakt de hand van Maria Magdalena en Sara pakt de hand van Jeshua. De zoons van Sara en Hagar bidden in het centrum van de Tempel. Zij eren iedere spirituele weg naar waarheid.’

awakening_of_the_house_of_david

Naschrift: Het is één ding om een boek te schrijven over de spiegel van Magdala en een ander ding om erdoorheen te stappen. Toen ik in april 2013 de workshop over de opening van de spiegel van Magdala begon voor te bereiden, had ik geen idee van wat ik over mij heen zou krijgen. Het begon er al mee dat de verkeerde versie van De spiegel van Magdala was gedrukt zodat de eerste druk in de papierversnipperaar zou verdwijnen en het boek op de workshop zelf niet beschikbaar was.

Het was niet eenvoudig om deze tegenslag te verwerken en ik begon er zelfs aan te twijfelen of het wel zinvol was samen met Judith verder te gaan. Inmiddels had ik mij eigen gemaakt gesprekken te voeren met een energie die ik als Maria Magdalena ervoer. Precies zes jaar nadat ik mij bewust was geworden van het werk van Judith en Sean kwam Maria Magdalena met de mededeling dat de voltooiing van ons werk eruit zou bestaan dat wij ieder onze eigen weg zouden gaan. In de dagen daarna begon zij dit thema te herhalen en te benadrukken dat nu het moment was om de weg van de liefde te gaan.

En zodoende sloot de gezamenlijke workshop van 12 mei over de spiegel van Magdala voor mij een intensieve periode van samenwerking af. Net zoals Sean kijk ik nu naar de jaren daarvoor terug als naar een droom. Tijdens deze droom heeft Judith mij een paar kostbare geschenken gegeven die mij enorm geholpen hebben om verder te ontwaken. De spiegel van Magdala is in een prachtige editie verschenen, maar ik kijk zelf verwonderd naar de inhoud ervan. Er staan prachtige transmissies in over het openen van het Oog van God in ons hart en het alchemistisch activeren van de kabbalistische Levensboom. Ik moet mij opnieuw hiermee verbinden, maar nu als degene die in vrijheid een eigen weg gaat.

Herbert van Erkelens © 2013

PS. De spiegel van Magdala vormt de inleiding tot de thematiek uit Maria Magdalena. Profetes van het Levende Verbond. De winkelprijs van De spiegel van Magdala  bedraagt € 16,-. De verzendkosten bedragen vanwege de nieuwe posttarieven van 2014 € 3,80. Een gesigneerd exemplaar van het boek kan als volgt bij mij besteld worden:

Stuur een email met je naam en adres op naar herbertvanerkelens (at) gmail.com en maak € 19,- over op rekeningnummer 2002015 van H. van Erkelens te Haarlem onder vermelding van ‘Spiegel’. Het boek wordt dan zo snel mogelijk toegestuurd. De verzendkosten naar België bedragen vanaf 1 januari 2014 € 25,45. Mijn IBAN nummer is NL64 INGB 0002002015, mijn BIC nummer INGBNL 2A.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *